Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody geofizyczne w EZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-105-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. EZ2A_K01, EZ2A_K07, EZ2A_K03, EZ2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać zaawansowaną interpretację geologiczną danych sejsmicznych. EZ2A_U09, EZ2A_U06, EZ2A_U07, EZ2A_U08 Test
M_U002 Student potrafi opracować mapy i przekroje sejsmiczne oraz skonstruować 2D i 3D modele geofizyczno - geologiczne. EZ2A_U02, EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U07, EZ2A_U08 Project
M_U003 Student potrafi wykonać interpretację złożową danych sejsmicznych, geoelektrycznych i grawimetrycznych. EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U07, EZ2A_U08, EZ2A_U05 Test
M_U004 Student potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U06, EZ2A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy metod geofizycznych stosowanych w problematyce związanej z ekologicznymi żrógłami energii oraz potrafi wykorzystywać ww. metody w projektowaniu instalacji EŹE. EZ2A_W01, EZ2A_W03, EZ2A_W04, EZ2A_W02 Examination
M_W002 Student zna procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w ośrodku geologicznym generujące anomalie rozkładu parametrów i pól geofizycznych. EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W03, EZ2A_W04, EZ2A_W02 Examination
M_W003 Student zna sposoby interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych oraz interpretacji kompleksowej danych geofizycznych, geologicznych i wiertniczych. EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W03, EZ2A_W06, EZ2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać zaawansowaną interpretację geologiczną danych sejsmicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować mapy i przekroje sejsmiczne oraz skonstruować 2D i 3D modele geofizyczno - geologiczne. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać interpretację złożową danych sejsmicznych, geoelektrycznych i grawimetrycznych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy metod geofizycznych stosowanych w problematyce związanej z ekologicznymi żrógłami energii oraz potrafi wykorzystywać ww. metody w projektowaniu instalacji EŹE. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w ośrodku geologicznym generujące anomalie rozkładu parametrów i pól geofizycznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych oraz interpretacji kompleksowej danych geofizycznych, geologicznych i wiertniczych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy metod geofizycznych – sejsmicznych, elektromagnetycznych, metod pól potencjałowych (4). Geofizyczna charakterystyka ośrodka geologicznego i przegląd podstawowych zagadnień prospekcji naftowej (2). Geofizyczna charakterystyka złóż węglowodorów i strefy około złożowej, geofizyczne i geochemiczne procesy w otoczeniu złoża (4). Interpretacja litologiczna i złożowa danych geofizyki otworowej i powierzchniowej (4). Wybrane zagadnienia zaawansowanego przetwarzania danych sejsmicznych (4). Zaawansowane techniki interpretacji powierzchniowych danych geofizycznych – proste i odwrotne modelowania sejsmiczne, elektromagnetyczne, grawimetryczne (4). Interpretacja danych powierzchniowych na podstawie założonego modelu geologicznego (4). Kompleksowa i zintegrowana interpretacja powierzchniowych danych geofizycznych i geofizyczno – geologicznych danych otworowych (4).

Laboratory classes:

Zapoznanie z zaawansowanymi programami komputerowymi do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych (8). Wybrane zagadnienia projektowania pomiarów sejsmicznych w wariantach 2D i 3D (4). Przetwarzanie danych sejsmicznych (6). Opracowanie modeli prędkości propagacji fal sejsmicznych (6).Czasowa i głębokościowa migracja sejsmiczna (4). Sejsmiczne modelowanie strukturalne i stratygraficzne (6). Dekompozycja spektralna oraz analiza atrybutów sejsmicznych(4). Akustyczna i elastyczna inwersja sejsmiczna (6). Wybrane elementy analizy AVO/AVA (4). Estymacja parametrów zbiornikowych z wykorzystaniem danych sejsmicznych i geofizyki otworowej (6). Zastosowanie metod geofizycznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż niekonwencjonalnych (6).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 20 h
Completion of a project 5 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z egzaminu i z zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geofizyki ogólnej i podstaw geofizyki naftowej.
Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bacon M., Simm R., Redshaw T., 2003 – 3-D Seismic Interpretation. Cambridge Univ. Press.
2. Brown A. R., 1996 – Interpretation of three-dimensional seismic data. Fourth Edition. AAPG Memoir 42.
3. Bujakowski W. (red.), 2009 – Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Revel, Kraków.
4. Fagin S., 1998 – Model – Based Depth Imaging, Course Notes Series, No 10, SEG, Tulsa, Oklahoma, USA.
5. Fajklewicz Z. (red.), 1972 – Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6. Fajklewicz Z., 2007 – Grawimetria stosowana. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
7. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
8. Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
9. Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
10. Kasina Z., 2003 – Modelowanie sejsmiczne. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
11. Landmark Graphics Corporation – Open Books (Opis działania systemu i poszczególnych aplikacji – w formie elektronicznej).
12. Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
13. Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
14. Yungul S.H., 2010 – Electrical Methods in Geophysical Exploration of Deep Sedimentary Basins, Chapman&Hall, London.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

I. Artykuły :
Punktacja MNiSW (2008): 2,0; (2010): 4,0
1. Stefaniuk M., Wojdyła M., 2009. Metody elektromagnetyczne w geotermii — Electromagnetic methods in geothermal exploration. Przegląd Geologiczny,2009 t. 57 nr 8, s: 666–667.
2. Bujakowski W., Barbacki A., Czerwińska B., Pająk L., Pussak M., Stefaniuk M. & Trześniowski Z., 2010. Integrated seismic and magnetotelluric exploration of the Skierniewice, Poland, geothermal test site. Geothermics; 2010 vol. 39, iss. 1: The European I-GET Project: Integrated Geophysical Exploration Technologies for Deep Geothermal Reservoirs, s. 78–93.
3. Stefaniuk M., Farbisz J., Wojdyła M. & Sito Ł., 2011. Badania magnetotelluryczne na Dolnym Śląsku – nowe możliwości wykorzystania metody magnetotellurycznej w geologii strukturalnej, złożowej, poszukiwaniach wód mineralnych i termalnych. W: Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska : LXXXI zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego; red. A. Żelaźniewicza, J. Wojewody & W. Ciężkowskiego; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Wrocław : WIND, 2011. s. 169–193.
4. Wojdyła M. & Stefaniuk M., 2011. Interpretacja złożonych struktur geologicznych z wykorzystaniem prostych i inwersyjnych modelowań pola magnetotellurycznego. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 2011 t. 37 z. 1 s. 113–140.
5. Klityński W., Stefaniuk M. & Miecznik J., 2014. Time-domain electromagnetic method in geological research. Annales Societatis Geologorum Poloniae ; vol. 84 iss. 1, s. 71–79.
6. Klityński W., Stelmach K., Stefaniuk M. & Karczewski J., 2014. Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych. Ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce" : 15-17.10.2014, Lublin. Przegląd Geologiczny ; t. 62 nr 10/2, s. 621–628.
7. Cygal A., Stefaniuk M., Kret A. & Klityński W., 2015. Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowego. —WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r. ; Przegląd Geologiczny ; 2015 t. 63 nr 10/1, s: 652–656.
8. Klityński W., Stefaniuk M. & Cygal A., 2015. Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej . WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r. Przegląd Geologiczny; t. 63 nr 10/1, s: 814–819.
9. Węglarz W.P., Krzyżak A. & Stefaniuk M., 2015 ZTE imaging of Wight sandstone rock AT 9.4T comparison with standard NMR analysis AT 0.05. Magnetic Resonance Imaging , December 2015, vol.33, issue 10, s: 1-15.
10. Stefaniuk M., Maćkowski T., Górecki W., Hajto M. & Zając A., 2014. Distribution modeling of thermal field parameters in the Polish Eastern Carpathians based on geophysical data. W: World Geothermal Congress: WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd.: International Geothermal Association, —S. 1–8 ID 13109 (recenzowany artykuł w mat. konferencyjnych).

II. Monografie, rozdziały w monografiach:
1. Stefaniuk M., Czerwińska B., 2009. Zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i magnetotellurycznych. w: praca zbiorowa; red.: W. Bujakowski; aut.: A. Barbacki, [et al.] Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydawnictwo Revel; s. 125–137.
2. Stefaniuk M., Wojdyła M., Klityński W. & Sada M., 2009. Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; aut.: Antoni Barbacki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydawnictwo Revel, s: 94–124.
3. Górecki W. (red.), Hajto M., Augustyńska J., Jasnos J., Kuśmierek J., Kuźniak T., Machowski G., Machowski W., Nosal J., Michna M., Papiernik B., Sowiżdżał A., Stefaniuk M., Szczygieł M., Wachowicz-Pyzik A., Ząbek G., Rajchel L., Lemberger M., Czop M., Haładus A., Kania J., Szczepański A., Golonka J., Banaś J., Mazurkiewicz B., Solarski W., Capik M., [et al.], 2013. Atlas geotermalny Karpat Wschodnich : monografia. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH], — 791 s.
4. Pieniądz E., Górska-Mruk E., Smolarski L., Górecki W., Papiernik B., Machowski G., Czopek B., Haładus A., Kania J., Szczepański A. , Stefaniuk M., Sowiżdżał A. [et al.]. 2013. Modele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS. W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce; red. A.Wójcicki, A.Sowiżdżał, W.Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków— S. 92–160.
5. Sowiżdżał A., Hajto M., Stefaniuk M., [et al. ], 2013. Lokalizacja potencjalnych obszarów badawczych dla niekonwencjonalnych systemów geotermicznych (HDR/EGS) na obszarze Polski. W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce. red. oprac. A.Wójcicki, A.Sowiżdżał, W. Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa, Kraków; s: 9–27.
6. Czerwiński T., Stefaniuk M. (2003) – Badania magnetotelluryczne w rozpoznawaniu wgłębnej budowy wysadu. W: Wiesław Bujakowski (ed.) – Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych. Wyd. IGSMiE PAN, s.93-102.
7.

III. Rozszerzone streszczenia w materiałach konferencyjnych:
1. Sito L., Farbisz J., M. Stefaniuk M. & Wojdyła M., 2011. Application of CSAMT method to water resources recognition in high urbanized areas. Vienna’11: unconventional resources and the role of technology: 73 rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011: 23–26 May 2011, Vienna, Austria: conference proceedings & exhibitors’ catalogue. — European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC: EAGE, cop. 2011— S. [1–5], P103.
2. Sito Ł., Czerwinski T., Farbisz J., Stefaniuk M. & Wojdyla M., 2012. Application of CSAMT/AMT method to hydrogeological and hydrothermal surveys. W: 21 EMIW: 21 st EM Induction Workshop : Darwin, Australia, 25–31st of July 2012 : [extended abstract]. — S. 1, S4.1_P15.
3. Stefaniuk M., Targosz P. & Hajto M., 2013. Wykorzystanie danych magnetotellurycznych i grawimetrycznych w oszacowanniu rozkładu pola termicznego w obszarze wschodniej części Karpat polskich. W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny: 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — S. [1–2].
4. Maćkowski T., Stefaniuk M. & Zając A., 2013. Modelowanie rozkładu strumienia termicznego we wschodniej części Karpat polskich W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane; abstrakty; PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — S. [1–2].
5. Targosz P., Stefaniuk M. & Sowiżdżał A. 2013. Wykorzystanie danych grawimetrycznych w interpolacji rozkładu parametrów geotermicznych. W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny: 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty; PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — S. [1–2].

IV. Krótkie streszczenia w materiałach konferencyjnych:
1. Wojdyla M., Stefaniuk M. & Pasymiuk P ., 2008. Pierwsze eksperymentalne badania audio-magnetotelluryczne z kontrolowanym źródłem. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 129.
2. Górecki W., Sowiżdżał A., Papiernik B., Machowski G., Stefaniuk M., Semyrka R., Hajto M., [et al.], 2013. Projekt Hot Dry Rocks w Polsce – potencjał skał osadowych . W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny: 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. S. 1.

Additional information:

None