Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia skał zbiornikowych
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-106-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania EZ2A_K01 Project
Skills
M_U001 Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę skał zbiornikowych wykorzystując poznane metody badawcze EZ2A_U01, EZ2A_U02 Test
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie EZ2A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie procesy zachodzące w basenach sedymentacyjnych oraz w czasie pogrzebania osadów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu diagenezy EZ2A_W09, EZ2A_W01, EZ2A_W02 Test
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat powstawania skał zbiornikowych w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych EZ2A_W05, EZ2A_W04, EZ2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę skał zbiornikowych wykorzystując poznane metody badawcze - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie procesy zachodzące w basenach sedymentacyjnych oraz w czasie pogrzebania osadów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu diagenezy + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat powstawania skał zbiornikowych w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Skały zbiornikowe jako element systemu naftowego (2h). Baseny sedymentacyjne i pochodzenie materiału osadowego (2h). Diageneza i procesy diagenetyczne (2h). Przepływ fluidów w basenach sedymentacyjnych (2h). Metody stosowane w badaniach diagenetycznych (2h). Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe piaskowców i skał węglanowych (4h).

Laboratory classes:

Określenie pochodzenia materiału w basenach sedymentacyjnych (4h). Określanie litologii, składu mineralnego i właściwości zbiornikowych skał (4h). Podstawy litostratygrafii (2h). Identyfikacja skał zbiornikowych w systemach naftowych Polski (2h). Skały zbiornikowe w geologicznych bazach danych (9h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 21 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie sumy uzyskanych punktów (%) zgodnie ze wzorem: Σ% punktów=0,6 x % punktów będących podstawą wystawienia oceny z ćwiczeń + 0,4 x % punktów uzyskanych z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw petrologii skał osadowych i sedymentologii

Recommended literature and teaching resources:

K. Bjørlykke (ed.), 2010. Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
Gradziński R. (ed) 1986. Zarys Sedymentologii. WG Warszawa.
Larsen G., Chilingar G.V. (eds), 1979. Diagenesis in sediments and sedimentary rocks, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Świerczewska A., (1993): Zastosowanie izotopów trwałych w badaniach diagenezy osadów klastycznych. Przegląd Geologiczny 7: 504-506.
Krzemiński T., Świerczewska A., Uchman J., (1993): Udział skał lokalnych w osadach wodno-lodowcowych środkowej Polski. Acta Geographica Lodziensia 65: 21-37.
Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1994): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff * * * Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (West Antarctica). Studia Geologica
Tokarski A.K., Świerczewska A., Banaś M., (1995): Deformation bands and early folding in Lower Eocene flysch sandstones, Outer Carpathians, Poland. W: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks, Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 323-327.
Świerczewska A., (1995): Composition and provenance of sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geol. Polonica 108: 27-43.
Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1996): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (South Shetland Islands). Korean J. Polar. Res., 7: 113-115.
Baumgart-Kotarba M., Michalik M., Paszkowski M., Świerczewska A., Szulc J., Uchman A., (1996): Provenance and age of coarse clastic alluvial deposits at Cimhova in the Orava Basin, Western Carpathians, Slovakia. Polish Mineralogical Society- Spec. Pap., 7: 68-72.
Birkenmajer K., Doktor M., Świerczewska A., (1997): A turbidite sedimentary log of the Trinity Peninsula Group (?Upper Permian-Triassic) at Paradise Harbour, Danco Coast (Antarctic Peninsula): sedimentology and petrology. Studia Geol. Pol. 110, 61-90.
Świerczewska A., (1997): Early diagenetic silicification in the Upper Jurassic biohermal and interbiohermal facies. In: Man and Flint, Eds. R. Schild & Z. Sulgostkowska, 357-361.
Tokarski A.K, Świerczewska A., Doktor M., (1997): Miers Bluff Formation, Livingston Island (South Shetland Islands): Diagenesis/metamorphism and early stage of structural development W: Ricci C.A., (ed.) The Antarctic Region: Geological Evolution and processes. Proceedings of the VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences 1995, Siena. Terra Antarctica Publ., 409-416.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K., Marko F., Zieliński G., (1998): Mineralizacja szczelin ciosowych i drobnych uskoków – przykłady z płaszczowiny magurskiej i paleogenu Karpat centralnych. W: Materiały III Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej, Ustroń 98; 217-222, 283.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (1998): History of folding in the Magura nappe, Outer Carpathians, Poland.In: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks. Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 125-130.
Świerczewska A., Tokarski A.K., (1998): Deformation bands and history of folding in the Magura nappe, Western Outer Carpathians (Poland). Tectonophysics 297: 73-90.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K. Kopciowski R., (1999): Quartz mineralization in the Magura nappe (Poland): a combined microstructural and microthermometry approach. Geologica Carpatica, 50: 174-177.
Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (1999): The influence of early joints on structural development of thrust-and-fold belts: a case study from the Outer Carpathians (Poland). Geologica Carpatica, 50: 178- 180.
Marko F., Dyda M., Bakova L, Świerczewska A., Tokarski A., (2000) Shear deformations of Pasierbiec sandstone from Raca unit (Outer Western Carpathians). Mineralia Slovakia 32: 29-44.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Hurai V., (2000): Joints and mineral veins during structural evolution: Case study from the Outer Carpathians (Poland). Geol.,Quart., 44: 333-340.
Hurai V., Świerczewska A., Marko F., Tokarski A., Hrusecky I., (2000): Paleofluid temperatures and pressures in Tertiary accretionary prism of theWestern Carpathians. Slovak Geol. Mag., 6: 194-197.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Świerczewska A., Oliwkiewicz-Miklasińska M., (2001): An approach to the structural history during Cenozoic of the Lo River fault (North Vietnam). Journal of Geology, Ser. B (17-18): 45-53.
Cuong N. Q.,Wysocka A., Świerczewska A., Pha Ph. D., Huyen N., (2002): Some remarks on the alluvial deposits from the Lo River Basin (Palaeogene/Neogene). Petrovietnam, 4: 9-13.
Hurai V., Kihle J., Kotulova J., Marko F., Świerczewska A., (2002): Origin of methan in quartz crystals from the Tertiary accretionary wedge and fore-arc basin of the Western Carpathians. Applied Geochemistry, 17: 1259-1271.
Wysocka A., Świerczewska A., (2003): Alluvial deposits from the strike-slip fault Lo River Basin (Oligocene/Miocene), Red River Fault Zone, North-Western Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 21: 1097-1112.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Ryłko W., Tomaś A., (2003): Thermal structure of Świątkowa and Klęczany-Limanowa tectonic windows (Polish segment of the Outer Carpathians) basing on clay minerals. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 23: 169-171.
Dudek T., Rauch M., Świerczewska A., (2004): Illite-smectite as an indicator of paleotemperatures in the eastern part of the Silesian nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 145-148.
Ilnicki S., Świerczewska A., (2004): Preliminary results of petrological study of amphibolite clasts from the Neogene-Paleogene basisns of the Red River Fault Zone (Northern Vietnam). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 195-198.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (2004): Geologiczne i geomorfologiczne badania strefy uskokowej Rzeki Czerwonej (północny Wietnam). Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, 17: 112-4.
Wysocka A., Świerczewska A., (2005): Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone. Acta Geol. Pol., 55: 131-145.
Świerczewska A., (2005): Illite-smectite as an indicator of variable uplift in the Magura Nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386
Świerczewska A., Tokarski A., Hurai V., (2005): Mineral veins vs. structural development of the thrust-and-fold-belts: a case study from the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (2005): Neofractures versus inherited fractures in structural analysis: a case study from Quaternary fluvial gravels (Outer Carpathians, Poland). Ann. Soc. Geol. Pol., 75: 95-104.
Świerczewska A. (2005): The interplay of thermal and structural histories of the Magura Nappe (Outer Carpathians) in Poland and Slovakia. Mineralogia Polonica 36: 91-144.
Hurai V., Marko F., Tokarski A.K., Świerczewska A., Kotulová J., Biroň A., (2006): Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. Terra Nova, 18: 440-446.
Badura J., Przybylski B., Tokarski A.K., Świerczewska A., (2007): Tarasy rzeczne Nysy Kłodzkiej oraz drobne plejstocenskie struktury tektoniczne w strefie sudeckiego uskoku brzeznego i przelomu bardzkiego w Janowcu. Przegląd Geol., 55: 228-235.
Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., (2007): Fractured clasts in neotectonic reconstructions: An example from the Nowy Sacz Basin, Western Outer Carpathians, Poland. Studia Quaternaria, 24: 47-52.
Yem N.T., Tokarski A.K., Hoa T.T., Zuchiewicz W., Anh T.T., Świerczewska A., Cuong N.Q., (2009): The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Nha Xuat Ban Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe, Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 1-294.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2009): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks. W: Yem N.T. & Tokarski A.K. (et al.) The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 50-87.
Yem N.T., Tokarski A.K., Cuong N.Q., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (2009): Vietnamese-Polish scientific research cooperation: the principal achievement on Cenozoic geodynamics of Northern Vietnam. W: Yem N.T. & Tokarski A.K. (et al.) The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 1-10.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Cuong N. Q., (2009): Neotectonic activity of the Skawa River Fault Zone (Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 67-93.
van Hoang L., Wu F.Y., Clift P.D., Wysocka A., Świerczewska A., (2009): Evaluating the evolution of the Red River system based on in situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. Geochemistry Geophysics Geosystems, 10, doi:10.1029/2009GC002819.
Wysocka A., Świerczewska A., (2010): Lithofacies and depositional environments of Miocene deposits from tectonically-controlled basins (Red River Fault Zone, northern Vietnam) Journal of Asian Earth Sciences; 39: 109–124.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Zasadni J., Siemińska A.. (2011): Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych. Przegląd Geologiczny, 59: 566–575.
Tokarski A.K, Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D., Fodor L., (2012): Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians, Poland and Slovak Republic .Geologia Carpathica 63: 257–266.
Cuong N.Q, Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2013): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone: Structural evolution of sedimentary rocks. Journal of Geodynamics, 69: 31–53.
Świerczewska A., Paul Z., Banaś M., Tokarski A.K., (2015): K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from Western Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 177–185.
Fheed A., Świerczewska A., Krzyżak A., (2015):The isolated Wuchiapingian (Zechstein) Wielichowo reef and its sedimentary and diagenetic evolution, SW Poland. Geological Quarterly, 59 (4): 762-780. Doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1266.

Additional information:

Student ma do dyspozycji 2 terminy zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz 2 terminy zaliczenia przedmiotu.