Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia regionalna basenów geotermalnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-108-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Porębski Szczepan (spor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę basenów geotermalnych poprzez integrację wiedzy dotyczącej powstawania basenów sedymentacyjnych z analizą litologiczno – stratygraficzną wybranych profili regionalnych, potrafi scharakteryzować klastyczne i węglanowe skały zbiornikowe oraz ewaporatowe skały uszczelniające. EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U06, EZ2A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących analizy basenów sedymentacyjnych: rodzajów inicjalnej subsydencji, klasyfikacji basenów, wpływu czynników allogenicznych na architekturę stratygraficzną wypełnienia basenu. EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W02, EZ2A_W03 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie rozwoju środowisk geotektonicznych basenu i ich wpływu na potencjał geotermalny i naftowy. EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W02, EZ2A_W06 Test
M_W003 Student zna i rozumie procesy kształtujące wypełnienie basenów sedymentacyjnych osadem. EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U04, EZ2A_U03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę basenów geotermalnych poprzez integrację wiedzy dotyczącej powstawania basenów sedymentacyjnych z analizą litologiczno – stratygraficzną wybranych profili regionalnych, potrafi scharakteryzować klastyczne i węglanowe skały zbiornikowe oraz ewaporatowe skały uszczelniające. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących analizy basenów sedymentacyjnych: rodzajów inicjalnej subsydencji, klasyfikacji basenów, wpływu czynników allogenicznych na architekturę stratygraficzną wypełnienia basenu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie rozwoju środowisk geotektonicznych basenu i ich wpływu na potencjał geotermalny i naftowy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie procesy kształtujące wypełnienie basenów sedymentacyjnych osadem. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wiadomości wstępne, główne rodzaje subsydencji basenotwórczej, klasyfikacja basenów sedymentacyjnych (3h).
2.Sukcesje facjalne i wpływ czynników allogenicznych na architekturę stratygraficzną podstawowych typów basenów sedymentacyjnych (3h).
3.Wpływ środowiska geotektonicznego basenu na jego stan termiczny, generowanie i akumulację węglowodorów i wód termalnych (3h).
4.Regionalizacja geologiczna Polski – podział na jednostki tektoniczne, przekroje regionalne, rozkład strumienia cieplnego (3h).
5.Przegląd geotermalnych kompleksów lito stratygraficznych basenu polskiego (utwory paleozoiczne i mezozoiczne Niżu Polskiego) i Karpat (basen geotermalny niecki podhalańskiej) (2h).

Project classes:

1.Studenci w oparciu o wybrane profile regionalne, na podstawie charakterystyki litologicznej, wydzielają klastyczne i węglanowe poziomy skał zbiornikowych oraz ewaporatowe skały uszczelniające (4h).
2.Studenci przygotowują, przedstawiają i dyskutują tematy związane z budową geologiczną i poszukiwaniami wód geotermalnych dla wybranych basenów sedymentacyjnych Polski (10h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 5 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 16 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = zaliczenie

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy basenów sedymentacyjnych i budowy geologicznej Polski

Recommended literature and teaching resources:

1. Allen P., 2000: Procesy kształtujące powierzchnię ziemi. Wydawnictwa Naukowe PWN.
2. Emery D., Myers K., 1996: Sequence Stratigraphy. Blackwell Science
3. Friedman G. M., Sanders J.E., 1978: Principles of Sedimentology. John Wiley & Sons.
4. Gradziński R., Kostecka A., Unrug R., 1986: Zarys sedymentologii. Wyd. Geolog. Warszawa.
5. Leeder M. 1999: Sedimentology and Sedimentary Basins. Blackwell Science.
6. Miall A. D., 1990: principles of Sedimentary Basin Analysis
7. Prothero D. R., Schwab F., 1996: Sedimentary Geology. W. H. Freeman & Company
8. Stupnicka E. (1997) – Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łupki sylurskie platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce – wybrane problemy poszukiwawcze — Silurian shales of the East European Platform in Poland – some exploration problems / Szczepan J. PORĘBSKI, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski // Przegląd Geologiczny

Provenance signals in Early Palaeozoic sandstones in the Lublin Basin (SE Poland): from passive margin to collision suture / Jacek Szczepański, Robert Anczkiewicz, Arkadiusz Buniak, Artur Kędzior, Mariusz Paszkowski, Szczepan PORĘBSKI // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society.

Pleistocene to Holocene transition in the central basin of the Gulf of Thailand, based on geoacoustic survey and radiocarbon ages / Radosław J. Puchała, Szczepan J. PORĘBSKI, Wojciech R. Śliwiński, Czesław J. August // Marine Geology ; ISSN 0025-3227. — 2011 vol. 288 iss. 1–4, s. 103–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

Explanatory notes to the lithotectonic molasse profile of the Intra-Sudetic Basin, Polish part (Sudety Mts, Carboniferous – Permian)/Nemec, W., Porębski, S.J., Teisseyre, A.K./Veröff. Zentralinst. f. Physik der Erde, 66: 267-279, 1982.

Onset of coarse clastic sedimentation in the Variscan realm of the Sudetes (SW Poland): An example from the Upper Devonian-lower Carboniferous Świebodzice succession/ Porębski, S.J., 1990/ N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 179: 259-274.

Saxothuringian zone in Germany and Poland: differences and common features/ Franke, W., Żelaźniewicz, A., Porębski, S.J., Wajsprych/ Geol. Rundschau, 82: 583-599.

Środowisko depozycyjne sukcesji nadewaporatowej (górny baden) w rejonie Kraków-Brzesko (zapadlisko przedkarpackie)/ Porębski, S.J. 1999/ In: T. Peryt (ed.), Analiza basenu trzeciorzędowego Przedkarpacia. Prace PIG: 168: 97-118

Depositional architecture of the Upper Sarir Sandstone Formation (Lower Cretaceous) in the Nakhla and Tuama Oil Fields, Hameimat Trough, East Sirt Basin, Libya/ Weihe, T., Porębski S. J., Dellepiane, S./ Geology of East Libya, vol. I, p. 187-200; Gutenberg Press, Malta.

Additional information:

None