Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modernizacja instalacji energetycznych z zastosowaniem EZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-202-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Konwersja energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej . Dobóe parametrów układów energetycznych pod kątem współpracy EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Określanie zasadności stosowania EZE do modernizacji zastanego systemu energetycznego EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_W09, EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_W14 Examination
M_W002 Ocena parametrów termodynamicznych obiektu i powiązanego z nim systemu energetycznego pod kątem pod kątem zastosowania EZE EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U05 Examination
M_W003 Połączenie kaskadowe systemów wytwarzania i odbioru energii cieplnej oraz chłodu EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02 Examination
M_W004 Połączenia równoległe systemów produkcji i odbioru ciepła oraz chłodu. EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Konwersja energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej . Dobóe parametrów układów energetycznych pod kątem współpracy + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Określanie zasadności stosowania EZE do modernizacji zastanego systemu energetycznego + - + + - - - - - - -
M_W002 Ocena parametrów termodynamicznych obiektu i powiązanego z nim systemu energetycznego pod kątem pod kątem zastosowania EZE + - + + - - - - - - -
M_W003 Połączenie kaskadowe systemów wytwarzania i odbioru energii cieplnej oraz chłodu + - + + - - - - - - -
M_W004 Połączenia równoległe systemów produkcji i odbioru ciepła oraz chłodu. + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Określanie zasadności stosowania EZE do modernizacji zastanego systemu energetycznego
Ocena parametrów termodynamicznych obiektu i powiązanego z nim systemu energetycznego pod kątem pod kątem zastosowania EZE
Połączenie kaskadowe systemów wytwarzania i odbioru energii cieplnej oraz chłodu
Połączenia równoległe systemów produkcji i odbioru ciepła oraz chłodu.
Konwersja energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej . Dobór parametrów układów energetycznych pod kątem współpracy
Połączenie kotła konwencjonalnego z pompą ciepła i określenie puntu biwalentnego
Określenie wielkości i typu pola kolektorowego do współpracy z lokalnym systemem grzewczym.

Laboratory classes:

Podpięcie kolektora słonecznego, do układu CWU
Zainstalowanie pompy ciepła Powietrze wentylacyjnwe – CWU
Wybór dolnego źródła ciepła dla PC
Wybór ogniw PV do określonego celu

Project classes:

Dobór i projekt podpięcia kolektora słonecznego, do układu CWU
Dobór i zainstalowanie pompy ciepła Powietrze wentylacyjne – CWU
Obliczenie i wybór dolnego źródła ciepła dla PC
Dobór ogniw PV do zasilania zadanego odbiornika

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,25* ocena z projektu + 0,25*ocena ze sprawozdań + 0,5*ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Sposoby konwersji energii
Znajomość podstaw termodynamiki
Podstawy energetyki
Umiejętność projektowanie i doboru instalacji OZE
Umiejętność myślenia analitycznego, abstrakcyjnego i koncepcyjnego

Recommended literature and teaching resources:

Haupt T. Podstawy termodynamiki skrypt AGH nr 743 Kraków 1980
Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986
Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2007
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociagowe. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
2004
Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2008
Górecki H.: Analiza i synteza układów regulacji z opóźnieniem. WNT. Warszawa 1971
Niederliński A. Mościński J.,Ogonowski Z.: Regulacja adaptacyjna. Warszawa, PWN 1995.
Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pełka G., Luboń W., 2011 – „Analiza wpływu surowców na technologię produkcji biopaliw stałych”, GLOBEnergia, nr 2/2011, str 47-49

Pełka G., Luboń W., Szczygieł M. – „Analiza parametrów instalacji grzewczo-chłodzącej z gruntową pompą ciepła w trybie ogrzewania i pasywnego chłodzenia”, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, zrównoważony rozwój, nr 1-2/2011, str 211 – 220

Additional information:

None