Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Monitoring and methods for groundwater testing
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-206-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
dr Wątor Katarzyna (wator@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać ocenę stabilności składu chemicznego wód podziemnych EZ2A_U07, EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U03 Project
M_U002 Student potrafi dokonać poboru i analizy wód podziemnych EZ2A_K05, EZ2A_U04, EZ2A_U03, EZ2A_K02 Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe terminy i pojęcia dotyczące monitoringu wód podziemnych EZ2A_W05, EZ2A_W04, EZ2A_W01, EZ2A_W02 Test
M_W002 Student zna zasady monitoringu wód podziemnych w sieciach krajowych, regionalnych i lokalnych EZ2A_W01, EZ2A_W02, EZ2A_W03, EZ2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać ocenę stabilności składu chemicznego wód podziemnych - - - + - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać poboru i analizy wód podziemnych - - - + - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe terminy i pojęcia dotyczące monitoringu wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady monitoringu wód podziemnych w sieciach krajowych, regionalnych i lokalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Monitoring wód podziemnych – wprowadzenie, terminologia, baza danych. Monitoring wód podziemnych w świetle przepisów prawnych polskich i UE. Klasyfikacja jakości wód podziemnych, zasady organizacji i funkcjonowania monitoringu, ocena stanu wód podziemnych, prezentacja danych i sprawozdanie. Systemy i struktura monitoringu wód podziemnych w Polsce.
Monitoring w sieciach krajowych, regionalnych i lokalnych. Kryterium doboru punktów monitoringowych, struktura punktów, opróbowanie, zakres badań wskaźników fizykochemicznych, klasyfikacja jakości, ocena zmienności w układzie przestrzennym i czasowym. Opróbowanie sieci monitoringowej, terenowe i laboratoryjne badania składu chemicznego wód podziemnych. Kontrola jakości danych w zakresie makro i mikroskładników w monitoringu wód podziemnych.

Practical classes:

Wprowadzenie do monitoringu wód podziemnych, terminologia, bazy danych (hydrogeologicznych i bibliograficznych). Przepisy prawne UE i PL dotyczące oceny stanu wód podziemnych. Zakres analiz chemicznych (monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy). Laboratoryjny i terenowy program kontroli jakości/zapewnienia jakości QA/QC. Rodzaje próbek kontrolnych. Ocena stabilności składu chemicznego wód podziemnych, trendy zmian jakości wód w układzie czasowym. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w układzie punktowym i obszarowym metodą deterministyczną i probabilistyczną. Ocena przydatności wód podziemnych pod kątem zastosowania w geotermii niskotemperaturowej.

Project classes:

Zajęcia w terenie (Podhale): pobór próbek wód podziemnych/termalnych (normalnych i kontrolnych), pomiar terenowych parametrów nietrwałych, opracowanie protokołu poboru.

Zajęcia w laboratorium: Analiza pobranych próbek metodami klasycznymi i instrumentalnymi, ocena jakości analiz chemicznych wód na podstawie błędu wg bilansu jonowego. Opracowanie sprawozdania z badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 28 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektów i kolokwium zaliczeniowego. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć. Wszystkie projekty i kolokwium (w terminie podstawowym lub poprawkowym) muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr 2

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (isap.sejm.gov.pl)
Polskie i unijne przepisy prawne dotyczące oceny stanu wód podziemnych
Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011
Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. GIOŚ, Warszawa
Szczepaniak W., – Instrumentalne metody w analizie chemicznej. WNT, Warszawa, 2010
Minczewski A., Marczenko Z. – Chemia analityczna, t. 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków
Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011
Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. GIOŚ, Warszawa
Mazurkiewicz J., Kmiecik E., Tomaszewska B., 2013: Program badań dla określenia potencjału geotermii niskotemperaturowej bazującej na wodach podziemnych Małopolski. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2013 R. 52 z. 2, s. 45–58
Kmiecik E., Korzec K., 2015: Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej, Podhale. Przegląd Geologiczny, 2015 t. 63 nr 10/1, s. 830–833.
Kmiecik E., Korzec K., 2015: Uncertainty associated with the sampling of geothermal water. W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/14037.pdf
Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne — Metodology of thermal water sampling – technical aspects / Klaudia KORZEC, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 nr 1, s. 75–87. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Brak