Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-302-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 W trakcie realizacji pracy dyplomowej student umie dostrzegać złożoność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. Ma świadomość istnienia pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz skutków sformułowanych w niej wniosków. EZ2A_K01, EZ2A_K08, EZ2A_K06 Presentation
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania powszechnie zrozumiałych informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu ekologicznych źródeł energii. EZ2A_K08, EZ2A_K03 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zbierać literaturę fachową i analizować jej treść w aspekcie opisu stanu dotychczasowej wiedzy z danego tematu. Umie wykorzystać informacje literaturowe do przeprowadzenia dyskusji wyników. EZ2A_U03, EZ2A_U07 Presentation
M_U002 Potrafi samodzielnie opracować i publicznie zaprezentować zagadnienia związane z realizacją pracy dyplomowej. EZ2A_U08 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna zasady pisania pracy dyplomowej, jej wymaganą strukturę i zawartość każdego z rozdziałów. EZ2A_W09 Presentation
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i zasady cytowania literatury źródłowej. EZ2A_W12 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 W trakcie realizacji pracy dyplomowej student umie dostrzegać złożoność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. Ma świadomość istnienia pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz skutków sformułowanych w niej wniosków. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania powszechnie zrozumiałych informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu ekologicznych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zbierać literaturę fachową i analizować jej treść w aspekcie opisu stanu dotychczasowej wiedzy z danego tematu. Umie wykorzystać informacje literaturowe do przeprowadzenia dyskusji wyników. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie opracować i publicznie zaprezentować zagadnienia związane z realizacją pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady pisania pracy dyplomowej, jej wymaganą strukturę i zawartość każdego z rozdziałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy prawa autorskiego i zasady cytowania literatury źródłowej. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Praca dyplomowa – ogólne uwagi i wymogi merytoryczne. Charakterystyczne cechy pracy naukowej. Cele pracy badawczej. Struktura i plan pracy oraz zawartość poszczególnych rozdziałów pracy, a także metodyka konstruowania tekstu. Sposób cytowania literatury źródłowej i spisu bibliografii. Obróbka edycyjna i graficzna pracy. Prezentacja multimedialna pracy dyplomowej (cechy dobrej prezentacji, sposób przygotowania slajdów i prezentacji). Problemy i konsekwencje związane z plagiatem. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.
Przygotowanie przez studentów prezentacji na temat zaawansowania prac związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 35 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji (70%) + ocena z aktywności na zajęciach (30%)

Prerequisites and additional requirements:

• odbycie praktyki dyplomowej,
• wybór tematu pracy dyplomowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
2. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa:
3. Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik pisania prac mgr i dr w SGGW.pdf
4. Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
5. Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
6. PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa
7. Andrzej Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2000;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None