Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania EZ2A_K04, EZ2A_K01, EZ2A_K07, EZ2A_K06 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_K004 opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania EZ2A_U04, EZ2A_K08, EZ2A_K07, EZ2A_K02 Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu ekologicznych źródeł energii wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków EZ2A_U04, EZ2A_U03, EZ2A_K07, EZ2A_K06, EZ2A_K02 Diploma thesis
M_U002 potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski EZ2A_U08, EZ2A_K04 Diploma thesis preparation
M_U003 umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej EZ2A_U09, EZ2A_U10, EZ2A_K01, EZ2A_K08, EZ2A_K02 Scientific paper
M_U005 ma umiejętność samokształcenia EZ2A_U11 Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - - - - - + -
M_K004 opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu ekologicznych źródeł energii wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski - - - - - - - - - + -
M_U003 umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej - - - - - - - - - + -
M_U005 ma umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 500 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:
  • Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
  • Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
  • Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
  • Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
  • Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa*
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None