Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Miernictwo parametrów pracy urządzeń energetycznych
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-307-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Telejko Tadeusz (telejko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Szajding Artur (artur.szajding@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować zespołowo EZ2A_K03 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi opracować metodykę oraz przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów pracy urządzeń energetycznych EZ2A_U07, EZ2A_U05, EZ2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie metody pomiaru podstawowych parametrów funkcjonalnych koniecznych do oceny pracy cieplnej urządzeń energetycznych EZ2A_W09, EZ2A_W05, EZ2A_W04, EZ2A_W07, EZ2A_W14 Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie metody i zasady pomiaru wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi EZ2A_W04, EZ2A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować zespołowo - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować metodykę oraz przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów pracy urządzeń energetycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie metody pomiaru podstawowych parametrów funkcjonalnych koniecznych do oceny pracy cieplnej urządzeń energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody i zasady pomiaru wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia metrologii, definicje. Układ jednostek SI. Narzędzia pomiarowe. Metody pomiarowe.
2. Pomiary temperatury. Skale temperatury. Zasada działania, budowa, układy pracy i zastosowanie: termometrów wykorzystujących rozszerzalność cieplną substancji, termoelektrycznych, rezystancyjnych, termistorowych. Metody pirometryczne: pirometry, układy scanningowe – termowizja.
3. Pomiary ciśnienia, różnicy ciśnień. Zasada działania budowa i zastosowanie manometrów hydrostatycznych i hydraulicznych. Manometry oparte na pomiarze odkształcenia sprężystego ciała. Podstawowe przetworniki wielkości mechanicznych na sygnały elektryczne.
4. Pomiary strumienia przepływu. Pomiary strumienia przepływu cieczy i gazów: przepływomierze opływowe, zwężkowe, kapilarne, elektromagnetyczne, ultradźwiękowe. Wykorzystanie przyrządów do pomiaru prędkości w obliczeniach strumienia przepływu: rurki spiętrzające, anemometry, termoanemometry.
5. Pomiary wilgotności gazów. Psychrometr Augusta i Assmana. Metody higrometryczne.
6. Analiza chemiczna gazów. Analizatory składu chemicznego. Chromatografia, spektroskopia.
7. Pomiary strumienia ciepła. Czujniki oparte na ustalonym polu temperatury, czujniki wykorzystujące metody bilansu cieplnego.

Project classes:
projekt pomiarów wielkości cieplnych wybranego procesu technologicznego
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć projektowych z dopuszczalną korektą o 0,5 (w górę i w dół) zależnie od aktywności na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Piotrowski J. (red), Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego. WNT, Warszawa, 2009.
2. Romer E., Miernictwo przemysłowe, PWN, Warszawa, 1978.
3. Gawędzki W., Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, 2010.
4. Michalski L., Eckersdorf K. Pomiary temperatury, WNT, 1971
5. T.R. Fodemski i in., „Pomiary cieplne”, cz I i II, WNT Warszawa, 2001,
6. Praca zbiorowa – autor wiodący J. Kulesza, “Pomiary cieplne“, cz. I i II, WNT Warszawa 1993.
7. Praca zbiorowa pod red. M. Mieszkowskiego, “Pomiary cieplne i energetyczne“, WNT, Warszawa 1981.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Giełzecki, T. Telejko, J. Falkus, M. Kania: Velocity Field Determination Using Simple PIV Method, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 54, 2009, Issue 1, str. 75-82,
2. A. Szajding, T. Telejko, R. Straka, A. Gołdasz: Experimental and numerical determination of heat transfer coefficient between oil and outer surface of monometallic tubes finned on both sides with twisted internal longitudinal fins, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 58 No. 1-2, (2013), str. 395–401, ISSN 0017-9310,
3. A. Buczek, T. Telejko: Investigation of heat transfer coefficient during quenching in various cooling agents. Int. J. Heat Fluid Flow (2013), ISSN 0142-727X. , 2013, vol. 44, str. 358–364
4. T. Telejko, Z. Malinowski, M. Rywotycki: Analysis of heat transfer and fluid flow in continuous steel casting, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 54, 2009, Issue 3, str.837-843
5. T. Telejko: Chłodzenie powierzchni metali za pomocą cieczy w warunkach wysokich temperatur, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2016, ISBN: 978-83-7464-875-2
6. T. Telejko: Oznaczanie przewodności cieplnej ciała stałego z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005.
7. T. Telejko, A. Szajding, R. Straka: Przenikanie ciepła przez rury obustronnie żebrowane ze skręceniem wzdłużnych żeber wewnętrznych, Rudy i Metale Nieżelazne; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 7–8 str.380–385

Additional information:

brak