Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Unconventional methods of renewable energy utilization
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-311-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy zgormadzonych materiałów źródłowych EZ2A_U04, EZ2A_K01, EZ2A_U06, EZ2A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii odnawialnej EZ2A_W05, EZ2A_W08, EZ2A_W06, EZ2A_W04 Test
M_W002 Student potrafi określić kierunki rozwoju technologii OZE EZ2A_W05, EZ2A_W03, EZ2A_W06, EZ2A_W04 Test
M_W003 Student potrafi zidentyfikować projekty wykorzystujące niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii odnawialnej EZ2A_U01, EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U03 Test,
Project
M_W004 Student potrafi zaprezentować wyniki pracy na forum grupy EZ2A_U09, EZ2A_U08, EZ2A_K04, EZ2A_K06 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy zgormadzonych materiałów źródłowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii odnawialnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi określić kierunki rozwoju technologii OZE + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zidentyfikować projekty wykorzystujące niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii odnawialnej + - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi zaprezentować wyniki pracy na forum grupy - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Światowe trendy rozwoju technologii wykorzystania ekologicznych źródeł energii
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii słonecznej
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii biomasy
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii geotermalnej
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii wiatrowej
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii wodnej
Przyszłość rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie

Project classes:

Student wykonuje studium przypadku wybranej niekonwencjonalnej metody pozyskiwania energii odnawialnej na wybranym światowym przykładzie, gromadzi materiały, dokonuje analizy oraz prezentuje wyniki na forum grupy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych technologii pozyskiwania energii odnawialnych
• Znajomość specyfiki wykorzystania poszczególnych odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Sowiżdżał A., Luboń W., Pełka G., 2009 – „Prospective areas for geothermal energy resources utilization In the Polish Lowlands”. Materiały konferencyjne International Geothermal Days Slovakia 2009, str. 254-265

Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Zapadliska Przedkarpackiego, pod red. Wojciecha Góreckiego, Kraków, AGH, 2012

Additional information:

None