Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu profilu ogólnego liceum z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki oraz geografii.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk przyrodniczych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Earth Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie ze strategią rozwoju AGH jednym z najważniejszych zadań Uczelni w zakresie kształcenia jest poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki. Proponowany kierunek będzie oferował zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium OZE w Miękini, przez co studenci będą mogli otrzymać wysokie kwalifikacje zawodowe. Misja AGH zakłada tworzenie nowych kierunków dydaktycznych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. Wraz z koniecznością ciągłego rozwoju ekologicznych źródeł energii i zwiększenia ich udziału w całkowitym bilansie energetycznym zarówno kraju jak i Unii Europejskiej istnieje potrzeba kształcenia studentów właśnie w tym zakresie.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
fourth
Requirements for semester registration:

Zaliczony semestr poprzedni.

Individual degree programmes:

Możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów).

Rules of determining the final grade:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 X ocena egzaminu inżynierskiego)

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Additional information:

1.Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów: po ukończeniu studiów przez pierwszych absolwentów ich kariera zawodowa będzie monitorowana przez Centrum Karier AGH
2.Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: wyrażona pozytywna opinia nt. studiów przez podmioty gospodarcze i instytucje pożytku publicznego (załącznik – listy intencyjne).
3.Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: konsultowano program studiów z: Keilir Institute of Technology, Islandia; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Niemcy.
4.Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi: poparcie firm i instytucji wyrazone listami intencyjnymi (załącznik – listy intencyjne).
5.Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.): Infrastruktura dydaktyczna będzie zapewniona przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, przede wszystkim w postaci sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni naukowych Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
6.Dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki: studenci będą posiadać dostęp do Biblioteki Głównej AGH, Biblioteki Wydziałowej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Biblioteki Katedry Surowców Energetycznych oraz tworzonej obecnie biblioteki specjalistycznej Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
7.Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów: Badania w obszarze nauk przyrodniczych.
8.Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.