Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia ogólna
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-101-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. EZ1A_U01, EZ1A_U02 Test
M_U005 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. EZ1A_U01, EZ1A_U02, EZ1A_W01 Examination
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi. EZ1A_W02, EZ1A_W01 Examination
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej EZ1A_W02, EZ1A_U03, EZ1A_W01 Examination
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia tektoniki globalnej, budowy litosfery i kuli ziemskiej. EZ1A_W02, EZ1A_W01 Examination
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej EZ1A_W02, EZ1A_U03, EZ1A_W01 Examination
M_W006 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi EZ1A_U01, EZ1A_U02, EZ1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. + + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie wyjaśniające powstanie układu słonecznego, planet i Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geologii ogólnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia tektoniki globalnej, budowy litosfery i kuli ziemskiej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej + - - - - - - - - - -
M_W006 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie, definicja geologii ogólnej, cele i zadania, omówienie programu, literatura zalecana. Powstanie układu słonecznego, powstanie kuli ziemskiej (2h).
2. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania, pojęcie czasu geologicznego. Budowa Ziemi, struktura skorupy ziemskiej, grawitacja, stan termiczny i magnetyzm Ziemi (2h).
3. Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych, przesłanki dryftu kontynentów, hipoteza Wegenera, krytyka dryftu kontynentalnego (2h)..
4. Charakterystyka stref: akrecji, subdukcji i uskoków transformujących. Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity (2h).
5. Magmatyzm – plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Intruzje zgodne i niezgodne. Klasyfikacja skał głębinowych (2h).
6. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie wulkanów, klasyfikacja zjawisk wulkanicznych (2h).
7. Diastrofizm, ruchy pionowe skorupy ziemskiej, izostazja, transgresje i regresje morskie, niezgodności, budowa sedymentosfery, jednostki sedymentacyjne (2h).
8. Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych, orogenezy, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi (2h).
9. Atmosfera i klimat Ziemi, wietrzenie fizyczne – insolacja, dezintegracja granularna i blokowa, zamróz, wietrzenie chemiczne – czynniki, procesy i produkty wietrzenia chemicznego (2h).
10. Ablacja deszczowa, erozja i akumulacja rzeczna, wody podziemne , zjawiska krasowe i suffozja (2h).
11. Działalność eoliczna (1h).
12. Erozyjna działalność morza w strefie brzegowej i na dnie (1h).
13. Erozyjna i akumulacyjna działalność lodowców, osady fluwio- i limnoglacjalne. przyczyny zlodowaceń (2h).
14. Powierzchniowe ruchy masowe i ich klasyfikacja (1h).
15. Sedymentacja jeziorna, sedymentacja morska, facje i formacje osadowe (2h).
16. Diageneza, metamorfizm- definicja, czynniki metamorfizmu, facje metamorfizmu, rodzaje metamorfizmu (2h).
17. Podsumowanie, zagadnienia egzaminacyjne (1h).

Auditorium classes:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam,przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych – główne, poboczne, akcesoryczne. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Minerały skał osadowych – allogeniczne i autigeniczne. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych: a) skały klastyczne i piroklastyczne; b) skały pochodzenia chemicznego, hydrogenicznego i organogenicznego: rezydualne skały ilaste, skały węglanowe, ewaporaty, skały krzemionkowe, skały żelaziste, skały alitowe i skały fosforanowe; c) kaustobiolity.
Minerały skał metamorficznych. Tekstury i struktury skał metamorficznych. Klasyfikacja skał metamorficznych (meta- i para-): a) skały powstałe w metamorfizmie regionalnym; b) skały powstałe w metamorfizmie dyslokacyjnym; c) skały powstałe w metamorfizmie kontaktowym; d) skały powstałe w metamorfizmie metasomatycznym. Struktury sedymentacyjne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 45 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
• Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
• Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
• Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None