Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-102-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łabuz Bernardetta (ziemia24@poczta.fm)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska EZ1A_K07 Test
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia EZ1A_K01 Test
Skills
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych EZ1A_W10, EZ1A_W07 Test
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych EZ1A_U07, EZ1A_U10 Test
Knowledge
M_W001 Student zna historię ochrony środowiska oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska EZ1A_W09 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie ochrony przyrody i zna formy ochrony przyrody EZ1A_W09 Test
M_W003 Student zna budowę atmosfery ziemskiej, potrafi omówić zagrożenia atmosfery, zanieczyszczenia i źródła ich powstawania EZ1A_W09, EZ1A_W03 Test
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną gleb, zna najważniejsze typy degradacji pokrywy glebowej EZ1A_W09 Test
M_W005 Student zna różne typy odpadów i ich oddziaływanie na środowisko EZ1A_W09 Test
M_W006 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną hydrosfery EZ1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna historię ochrony środowiska oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie ochrony przyrody i zna formy ochrony przyrody + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna budowę atmosfery ziemskiej, potrafi omówić zagrożenia atmosfery, zanieczyszczenia i źródła ich powstawania + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną gleb, zna najważniejsze typy degradacji pokrywy glebowej + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna różne typy odpadów i ich oddziaływanie na środowisko + + - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedze w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną hydrosfery + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Historia ochrony środowiska.
• Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska.
• Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska – ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej. Formy ochrony przyrody.
• Budowa atmosfery ziemskiej. Zagrożenia atmosfery – efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące.
• Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Definicje: gleba, struktura gleby, procesy glebotwórcze, poziomy glebowe. Najważniejsze typy gleb występujące w Polsce i ich podziały.
• Pojęcie odpadów w sensie prawnym, i ich kategoryzacja. Procesy przekształcania i unieszkodliwiania odpadów.
• Główni wytwórcy odpadów w Polsce i Małopolsce.
• Ochrona hydrosfery – zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód.
• Omówienie poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery, hydrosfery, litosfery i pedosfery, biosfery oraz procesów w nich zachodzących. Przedstawienie zanieczyszczeń środowiska, jego przyczyn i źródeł. Zapoznanie z metodami ochrony środowiska i zapobiegania jego zanieczyszczaniu.

Auditorium classes:

Poszerzenie informacji w zakresie ochrony przyrody, ochrony atmosfery, ochrony wód, ochrony gleb, zagadnień prawnych, ekonomicznych i historycznych ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Dyskusja treści omawianych na wykładach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen (oceny z dwóch kolokwiów obejmujących całość materiału, ocena z aktywności), ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na pierwszy semestr studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008: Ochrona środowiska przyrodniczego.
Banaszak J., Wiśniewski H., 2003: Podstawy ekologii.
Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.880)
Ustawa o Ochronie Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz.U.01.62.627)
Ustawa o Odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.62.628)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None