Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot humanistyczny1 - Podstawy prawa
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-104-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu znajomości prawa EZ1A_K01 Test results
Skills
M_U001 Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu prawa w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych EZ1A_U07 Test results
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat polskiego systemu prawnego EZ1A_W13 Test results
M_W002 Ma elementarną wiedzę na temat prawa, warunkującą sprawne zarządzanie EZ1A_W14 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się z zakresu znajomości prawa + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu prawa w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat polskiego systemu prawnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę na temat prawa, warunkującą sprawne zarządzanie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie prawa.
a. Koncepcja pozytywistyczna (prawo jako zbiór norm ogólnych, pochodzących od uprawnionych organów państwa, na straży których stoi przymus państwowy) – koncepcja prawa natury. Usuwanie kolizji między normami prawa stanowionego i naturalnego – formuła Radbrucha, pojęcie zasad współżycia społecznego (art.5 i 58 kodeksu cywilnego),
b. Prawo a normy etyczne
c. Przepis prawny – norma prawna.
d. Rodzaje norm prawnych.
e. Zasięg i zakres norm prawnych.
2. Struktura systemu prawnego w Polsce:
a. Zasada prymatu prawa europejskiego nad krajowym,
b. Prawo unijne: pierwotne i wtórne,
c. Organa stanowiące prawo unijne,
d. Prawo wewnętrzne i jego hierarchia: konstytucja, ustawy, ratyfikowane traktaty, rozporządzenia, akty prawa lokalnego.
e. Systematyka prawa ze względu na regulowaną materię: państwowe (konstytucyjne), administracyjne, cywilne, karne, gospodarcze itp.
3. Elementy prawa karnego:
a. Rodzaje prewencji: ogólna, szczególna,
b. Pojęcie przestępstwa,
c. Czyn: działanie i zaniechanie,
d. Społeczna szkodliwość i bezprawność czynu.
e. Wina: umyślna, nieumyślna, umyślna z zamiarem ewentualnym.
f. Rodzaje przestępstw.
g. Stadia realizacji przestępstwa i zakres ich penalizacji.
h. Wyłączenie odpowiedzialności: wyłączenie winy lub bezprawności czynu. Obrona konieczna, wyższa konieczność.
i. Kary i środki karne
4. Elementy prawa cywilnego – prawo podmiotowe
a. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych,
b. Osoby ficyczne, osoby prawne. Zdolność do czynności prawnych i zdolność sądowa.
c. Czynności prawne.
d. Oświadczenie woli: wady wyłączające ważność, forma czynności prawnej, skutki niedochowania właściwej formy.
e. Terminy i przedawnienia
5. Prawo rzeczowe
a. Własność i posiadanie,
b. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawa na rzeczy cudzej.
6. Umowy
a. Umowa sprzedaży, umowa sprzedaży na odległość. Rękojmia i gwarancja,
b. Umowa o dzieło,
c. Umowa zlecenia,
d. Umowy: najmu, dzierżawy, leasingu, umowy nienazwane.
7. Odpowiedzialność cywilna: na zasadzie winy, z tytułu ryzyka. Kontraktowa i deliktowa.
8. Ochrona konsumenta.
9. Elementy prawa spółek.
10. Elementy prawa pracy.
11. Zasady ustroju RP i ich gwarancje prawne
a. Zasada suwerenności narodu,
b. Zasada suwerenności i niepodległości państwa
c. Zasada demokratycznego państwa prawa
d. Podział i równowaga władz,
e. Społeczna gospodarka rynkowa
f. Zasada przyrodzonej godności człowieka.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik tekstu zaliczeniowego z uwzględnieniem obecności i aktywności na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Ze względu na dość trudną materię wykładu wskazana jest obecność na zajęciach. Mimo wykładowej formy zapraszam do aktywnego udziału w zajęciach.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Firlej, P. Gątkiewicz, B. Mazurkiewicz, A. Miączyńska Van-Veen, T. Włudyka, Podstawy Prawa, t. I, Kraków 2006, Wyd. AGH, rozdz. 1 -4, t.II, Kraków 2007. Rozdz.2, 4, 6.
2. S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2006, rozdz. I, II, VII, VIII, XI, XII, XIV, XV.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organiziwane przez CTT AGH ostatnie – 2014 )

Additional information:

None