Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot humanistyczny 2
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-113-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie prawa własności intelektualnej EZ1A_K01 Test results
Skills
M_U001 Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną EZ1A_U07 Test results
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej EZ1A_W13 Test results
M_W002 Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania własnością intelektualną EZ1A_W14 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie prawa własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna.
a. Przestrzeń twórczości nie podlegająca ochronie. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
b. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how – podobieństwa i różnice. Rodzaje utworów i rozwiązań.
c. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i różnice. Specyfika ochrony know how.

2. Prawo własności przemysłowej – patent.
a. status prawny wynalazku – definiowanie go przez zdolność patentową. Warunki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność.
b. odkrycia nie mające zdolności patentowej – odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji.
c. wynalazki wyłączone z ochrony patentowej: sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin i rasy zwierząt, sposoby leczenia i diagnozowania ludzi i zwierząt.
d. czas ochrony patentowej, jej zakres przedmiotowy i zasięg terytorialny. Prawo korzystania. Wygaśnięcie.
e. Zgłoszenie patentowe: wymogi formalne zgłoszenia, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, jednolitość wynalazku, procedura rozpatrywania, tzw. badanie, decyzja, prawo sprzeciwu, skarga, postępowanie sporne. Procedura tzw. wynalazku tajnego.

3. Korzystanie z zasobów informacji patentowej
4. Licencje.
a. podobieństwa i różnice w licencjach na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
b. ogólna charakterystyka licencji jako umowy, szczególne rodzaje licencji: otwarta, przymusowa, dorozumiana. Sublicencje.

5. Patent europejski.
a. podstawy prawne patentu europejskiego,
b. procedura ubiegania się i wymogi formalne.
c. skutki uzyskania ochrony.

6. Wzór przemysłowy – krajowy i wspólnotowy.

7. Wzór użytkowy i przemysłowy. Ochrona know how. .
8. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.
a. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim: dzieło człowieka, charakter twórczy o indywidualnej oryginalności, ustalony,
b. utwory samoistne, inspirowane, zależne. Prawo pierwotne do utworu – prawa zależne.
c. moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych i osobistych,
d. program komputerowy jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
e. twórczość pracownicza.

9. Dualistyczny model treści prawa autorskiego.
a.autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice.
b. autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, treść, ochrona.
c. ograniczenia autorskich praw majątkowych
- dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, , granice z art.35.
d. kwestia dopuszczalności wymiany plików muzycznych (filmowych) w systemie P2P.
e. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu.
Prawo cytatu, jego warunki i ograniczenia.

10. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót tymi prawami.
a. ochrona autorskich praw osobistych. Plagiat jako naruszenie praw osobistych. Rodzaje plagiatu: jawny, ukryty, autoplagiat, plagiat odwrócony. Naruszenie praw autorskich jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego – praktyczne konsekwencje.
b. ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem. Czy i kiedy wolno usuwać zabezpieczenia?
11. Prawo autorskie w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie – sprawa Napstera, Glockstera, You Tube itp. Prawo do nazw domenowych.
Prawa do domeny internetowej.
12. Zarządzanie własnością intelektualną.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik testu zaliczeniowego z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Ze względu na stopień trudności przedmiotu i brak odpowiedniego podręcznika wskazany jest udział w wykładach. Mimo formalnie wykładowej formy prowadzenia zajęć mile widziana będzie aktywność studentów.

Recommended literature and teaching resources:

1. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki,
EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

2. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
3.. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość) ,
4. R. Golat, Prawo Internetu dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2009

5. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)

Literatura dodatkowa:

1. J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None