Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics I
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-202-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew (kakol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K026 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej EZ1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U092 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. EZ1A_U04, EZ1A_U05 Examination,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W122 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej, na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. EZ1A_W06, EZ1A_W04 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W123 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, podstaw termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. EZ1A_W06, EZ1A_W04 Examination,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K026 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U092 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W122 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej, na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W123 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, podstaw termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Kinematyka w ujęciu wektorowym.

 2. Pęd, zasada zachowania pędu, przykłady.

 3. Elektrostatyka: Wielkości charakteryzujące pole elektryczne i związki miedzy nimi, prawo Gaussa, pole elektryczne poruszających się ładunków, pojemność elektryczna, elektryczny moment dipolowy i jego zachowanie w polu elektrycznym, dielektryki, polaryzacja dielektryków.

 4. Prąd elektryczny: Natężenie i gęstość prądu, prawo ciągłości klasyczna teoria przewodnictwa, oporność, przewodnictwo, nadprzewodnictwo, praca i moc prądu.

 5. Fizyka jako ścisła nauka przyrodnicza: Metody poznania w fizyce, eksperyment, wielkości fizyczne, zakres wielkości fizycznych, układ jednostek SI, prawa, teorie, mikroświat – makroświat. Metody matematyczne w fizyce. Rozwiązywania problemów z fizyki: formułowanie problemu, hipotezy, dobór metod rozwiązania.

 6. Zasady dynamiki w ruchu postępowym: Układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności w ruchu postępowym i obrotowym, Ziemia jako układ odniesienia.

 7. Ruch cieczy doskonałej: Prawo ciągłości przepływu, prawo Bernoulliego.

 8. Kinetyczna teoria gazów i termodynamika: gaz doskonały, zasady termodynamiki, energia wewnętrzna, entropia.

 9. Pole magnetyczne: Źródła pola magnetycznego, własności pola magnetycznego, siły działające na ładunki w polu magnetycznym – siła Lorentza, wektor indukcji magnetycznej, siły elektrodynamiczne, efekt Halla, magnetyczny moment dipolowy i jego zachowanie w polu magnetycznym.

 10. Pole magnetyczne przewodników z prądem, prawo Ampera, oddziaływanie równoległych przewodników z prądem.

 11. Ruch drgający: Ruch harmoniczny prosty, ruch drgający tłumiony, drgania wymuszone – rezonans.

 12. Praca i moc. Energia, energia kinetyczna, pola sił zachowawczych, energia potencjalna, przykłady. Zasada zachowania energii mechanicznej. Zasada zachowania energii całkowitej.

 13. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej: Moment siły, moment bezwładności, moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu

 14. Fale mechaniczne: Mechanizm rozchodzenia się fal, równanie ruchu falowego, proste rozwiązania równania falowego, transport energii w ruchu falowym.

Auditorium classes:

Ćwiczenia obliczeniowe w zakresie treści realizowanych na wykładzie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw analizy matematycznej i statystyki matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

1. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
2. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
3. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki, Pozycje 1-3 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl
4. R. Resnick, D. Halliday, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa,
5. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None