Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej. EZ1A_W01 Test
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. EZ1A_W02 Test
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretację sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. EZ1A_W02 Project
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. EZ1A_W02 Project
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie wykonać proste obliczenie stateczności. Zna zasady wyznaczania naprężeń w ośrodku gruntowym EZ1A_W02 Project
M_W006 Zna wybrane metody przeciwdziałania procesom geodynamicznym i zakres ich stosowania. EZ1A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretację sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie wykonać proste obliczenie stateczności. Zna zasady wyznaczania naprężeń w ośrodku gruntowym + - - + - - - - - - -
M_W006 Zna wybrane metody przeciwdziałania procesom geodynamicznym i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do gruntoznawstwa – podstawowe definicje i właściwości ośrodka gruntowego.
2. Inżyniersko-geologiczne badania gruntów jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady.
3. Kartowania geologiczno-inżynierskie.
4. Wyrobiska badawcze, sondowania, próbne obciążenia – zasady, stosowania, wykonania i interpretacji.
5. Opracowanie wyników badań – podstawy opracowania dokumentacji, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
6. Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
7. Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje, podział metod. Sposoby zabezpieczenia i profilaktyki procesów geologiczno-inżynierskich.

Project classes:

1. Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
2. Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
3. Wydzielenie warstw geotechnicznych.
4. Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
5. Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
6. Opracowanie statystyczne wyników badań geologiczno-inżynierskich.
7. Obliczenie stateczności skarpy.
8. Określenie naprężeń pierwotnych w podłożu gruntowym.
9. Określenie rozkładu naprężeń pod fundamentem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z ocen z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr II

Recommended literature and teaching resources:

1. Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
2. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
3. Cała M i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerlan 2012.
4. Grubecki J.,Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
5. Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
6. Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
7. Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
8. Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
9. Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
10. Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
11. Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
12. Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
13. Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
14. Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
15. Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
16. Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska” Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
17. Popow J.W. – „Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
18. Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
19. Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
20. Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
21. Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
22. Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
23. Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
24. Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
25. Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
26. Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
27. Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
28. Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None