Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy monitoringu środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-204-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan EZ1A_K06, EZ1A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Student ma umiejętność zaplanowania reprezentatywnego sposobu opróbowania środowiska EZ1A_U10 Oral answer
M_U002 Student potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników badań monitoringowych EZ1A_U08 Oral answer
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, metod oceny wyników badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. EZ1A_W02 Test
M_W002 Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań EZ1A_W07, EZ1A_W06 Test
M_W003 Student zna problemy stanu środowiska w Europie, Polsce i Krakowie EZ1A_W10, EZ1A_W11, EZ1A_W04 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność zaplanowania reprezentatywnego sposobu opróbowania środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników badań monitoringowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, metod oceny wyników badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna problemy stanu środowiska w Europie, Polsce i Krakowie + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Monitoring – pomiar stanu środowiska – jakości środowiska i ilości zasobów, imisji i emisji zanieczyszczeń – instrument informacyjny ochrony środowiska, cele i zadania monitoringu, omówienie pozycji piśmienniczych dla MŚ
2. Monitoringi branżowe
3. Państwowy Monitoring Środowiska – prawny instrument ochrony środowiska – podstawa analiz, ocen i decyzji, bloki, podsystemy, sieci PMŚ
4. Monitoring powietrza atmosferycznego
5. Monitoring hałasu i promieniowania niejonizującego, monitoring skażeń promieniotwórczych
6. Monitoring wód powierzchniowych płynących, stojących
7. Monitoring Bałtyku
8. Monitoring wód podziemnych
9. Monitoring gleb
10. Monitoring powierzchni ziemi, monitoring odpadów
11. Monitoring biologiczny – monitoring lasów
12. Monitoring roślin i organizmów zwierzęcych
13. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
14. Monitoring ekologiczny, monitoring zdrowia, żywności i płodów rolnych
15. Monitoring antropogenicznych krajobrazów

Project classes:

Lokalny monitoring środowiska dla wybranego przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko, wykonanie projektu badań monitoringowych z instrukcją podającą zasady i metody standaryzacji i reprezentatywności opróbowania (schemat opróbowania na planie/mapie z uwzględnieniem ekofizjografii) oraz analizy. Uzasadnienie doboru wskaźników zanieczyszczenia, wskazanie metod referencyjnych ich oznaczania. Omówienie metody przedstawiania wyników monitoringu środowiska i podstawy prawnej ich oceny. Wskazanie sposobu postępowania (instytucji) w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych standardów emisyjnych/imisyjnych dotyczących atmosfery, litosfery i hydrosfery, z wykorzystaniem modelu DPSIR.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwiów, aktywności na ćwiczeniach i wykonania projektu lokalnego monitoringu środowiska dla przedsięwzięcia znacząco oddziałującego na środowisko wraz z instrukcją metodyki opróbowania dla celów badań monitoringowych zgodnych z PMŚ, dotyczącej konkretnego problemu środowiskowego/komponentu, dwa zaliczone kolokwia, dwie kartkówki, prezentacja instrukcji, zastosowanie obowiązującej wykładni prawnej, z wykorzystaniem modelu DPSIR. Średnia ważona z uzyskanych ocen (40% wykład, 60% ćwiczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu ochrony środowiskowa, zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, wpływu przemysłu na środowisko, gospodarki odpadami

Recommended literature and teaching resources:

Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska;
Stan Środowiska w Polsce. Sygnały 2011
Pięcioletnia ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10 oraz As, Cd, Ni, Pb, BaP w województwie małopolskim
Ocena jakości wód w województwie małopolskim w 2008 roku
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku(BMŚ)
Raport mozaikowy – województwo małopolskie w latach 2000-2006 (BMŚ)
http://www.krakow.pios.gov.pl
www.gios.gov.pl/
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html
www.mos.gov.pl www.abc.com.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None