Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Air protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-207-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. EZ1A_K01 Report
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. EZ1A_K03 Report
Skills
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. EZ1A_U07, EZ1A_U02 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Test
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Test
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Test
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. EZ1A_W04, EZ1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Budowa atmosfery ziemskiej, rola i znaczenie atmosfery ziemskiej.
2. Skład chemiczny powietrza czystego, zanieczyszczenie powietrza.
3. Hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące.
4. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza (pyły, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany).
5. Globalne zagrożenia atmosfery (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog).
6. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.
7. Monitoring powietrza.
8. Wybrane zagadnienia prawne dot. ochrony powietrza.
9. Handel emisjami.
10. Zanieczyszczenie atmosfery w Polsce.
11. Ochrona powietrza w praktyce.

Project classes:

Wykonanie i zaprezentowanie wyników projektu dot. usuwania zanieczyszczeń z powietrza (NOx, CO2, SOx, pyły, odory).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z wykonania projektu, zaprezentowania zaprezentowania projektu i kolokwium z wiedzy uzyskanej w trakcie przedmiotu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen cząstkowych (wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne).

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na aktualny semestr studiów.
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach.

Recommended literature and teaching resources:

Mazur M., 2004: Systemy ochrony powietrza.
Kacperski W.T., 2003: Inżynieria środowiska. Ochrona powietrza.
Wiśniewski H., Kowalewski K., 1997: Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.
Czarnecka M., Koźmiński C., 2006: Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery.
Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007: Wprowadzenie do inżynierii środowiska.
Rup K., 2006: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.