Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gas fuels as ecelogical energy sources
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-208-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U020 Student potrafi wykonać ekologiczną i ekonomiczną analizę technologii pozyskiwania i spalania paliw naturalnych. EZ1A_U08, EZ1A_U13, EZ1A_U03 Examination,
Test
M_U021 Student potrafi zaprojektować poszukiwania złóż paliw gazowych i oszacować ich zasoby. EZ1A_U08, EZ1A_U01 Examination,
Test
Knowledge
M_W031 Student ma wiedzę w zakresie podstaw technologii spalania paliw naturalnych i ich oddziaływania na środowisko. EZ1A_W10, EZ1A_W15, EZ1A_W11 Examination,
Test
M_W032 Student ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania gazów palnych i ich oddziaływania na środowisko. EZ1A_W10, EZ1A_W15 Examination,
Test
M_W033 Student ma wiedzę w zakresie generowania gazu ziemnego w ośrodku geologicznym i powstawania jego akumulacji oraz ich poszukiwania i eksploatacji. EZ1A_W02, EZ1A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U020 Student potrafi wykonać ekologiczną i ekonomiczną analizę technologii pozyskiwania i spalania paliw naturalnych. - - - + - - - - - - -
M_U021 Student potrafi zaprojektować poszukiwania złóż paliw gazowych i oszacować ich zasoby. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W031 Student ma wiedzę w zakresie podstaw technologii spalania paliw naturalnych i ich oddziaływania na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W032 Student ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania gazów palnych i ich oddziaływania na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W033 Student ma wiedzę w zakresie generowania gazu ziemnego w ośrodku geologicznym i powstawania jego akumulacji oraz ich poszukiwania i eksploatacji. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Gaz jako paliwo. Przegląd technologii spalania paliw i porównawcza analiza ich wpływu na środowisko. Przegląd technologii pozyskiwania gazu dla celów energetycznych i analiza ich wpływu na środowisko. Występowanie i powstawanie gazów palnych w warunkach naturalnych. Elementy geologii złóż gazu naturalnego: procesy generowania węglowodorów, migracja i akumulacja gazu, warunki występowania złóż, złoża „konwencjonalne” i „niekonwencjonalne”. Przegląd technologii poszukiwań, udostępniania i eksploatacji złóż gazu ziemnego. Złoża gazu ziemnego w obrazie geofizycznym. Poszukiwanie i udostępnianie „niekonwencjonalnych” złóż gazu ziemnego. Perspektywiczne technologie pozyskiwania gazu palnego. Elementy analizy ekonomicznej energetyki gazowej.

Project classes:

Przedmiotem ćwiczeń projektowych będzie uzupełnienie i uszczegółowienie wybranych problemów poruszanych na wykładzie poprzez przygotowanie projektu obejmującego następujące zagadnienia:
• Opracowanie modeli pojęciowych wybranych technologii pozyskiwania gazów palnych.
• Wykonanie środowiskowej analizy efektów spalania poszczególnych rodzajów paliw naturalnych.
• Opracowanie pojęciowych modeli generowania gazów naturalnych.
• Wykonanie technologicznej, środowiskowej i ekonomicznej analizy eksploatacji „konwencjonalnych”
i „niekonwencjonalnych” złóż gazu ziemnego.
• Analiza geofizycznych metod wykrywania akumulacji gazu ziemnego.
• Analiza parametrów petrofizycznych złoża gazu ziemnego i jego otoczenia.
• Szacowanie zasobów gazu ziemnego.
• Technologiczna, ekonomiczna i ekologiczna analiza podziemnej gazyfikacji pokładów węgla.
Dodatkowo na ćwiczeniach realizowane będą zadania z obliczeń energetycznych spalania gazu oraz zadania z zakresu efektu ekologicznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocenie z egzaminu, kolokwium i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii organicznej, termodynamiki, matematyki i geologii ogólnej.

Recommended literature and teaching resources:

1.Bujakowski W. (red.), 2009 – Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Revel, Kraków.
2.Fajklewicz Z. (red.), 1972 – Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
3.Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
4.Magoon L. B., Dow W. G. (red) 1994 – The petroleum system – from source to trap. AAPG Memoir, Tulsa, Oklahoma U.S.A.
5.Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6.Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None