Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska - AutoCAD
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-304-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania EZ1A_K01 Project
Skills
M_U013 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD EZ1A_U11 Project
M_U014 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty EZ1A_W08, EZ1A_U15 Test,
Project
Knowledge
M_W023 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD EZ1A_U07 Test,
Project
M_W024 Student ma wiedzę na temat podstaw rysunku technicznego oraz na temat sporządzania dokumentacji technicznej EZ1A_U09, EZ1A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U013 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_U014 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W023 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_W024 Student ma wiedzę na temat podstaw rysunku technicznego oraz na temat sporządzania dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Podstawowe zagadnienia i elementy obszaru roboczego (4h)

  System wprowadzania danych, omówienie elementów ekranu graficznego, tekstowego i edytora rysunku. Podstawowe komendy i polecenia stosowane w programie, wprowadzanie na ekran pasków narzędziowych wraz z ikonami. Omówienie zasady działania klawiszy funkcyjnych.

 2. Tworzenie szablonów (2h)

  Tworzenie i zapisywanie nowych rysunków, tworzenie warstw o określonych parametrach, ustawianie właściwości rysunku tj. jednostki, rozmiar papieru itd. Operacje za pomocą narzędzie ZOOM. Utworzenie własnego szablonu.

 3. Obiekty rysunkowe 2D (4h)

  Rysowanie obiektów dwuwymiarowych przy użyciu linii, prostokąta, wielokąta itd. Sposoby modyfikacji i edycji obiektów.

 4. Polecenia edycyjne (6h)

  Podstawowe polecenia edycyjne: usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, skalowanie i obrót obiektów dwuwymiarowych. Edycja zaawansowana odsuwanie obiektu o zadane wielkości, lustrzanie odbicie, tworzenie szyków prostokątnych i kołowych, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie itd.

 5. Tekst i kreskowanie (2h)

  Szczegółowe umówienie edytora tekstowego, tworzenie własnych styli tekstowych. Kreskowanie obiektów zamkniętych oraz zwiększanie tolerancji obszarów kreskowanych.

 6. Wymiarowanie (2h)

  Tworzenie własnych stylów wymiarowania oraz ich modyfikacja. Omówienie podstawowych poleceń wymiarowania obiektów 2 wymiarowych tj.: wymiarowanie liniowe, kątowe itd., oraz ich edycja.

 7. Przygotowanie do drukowania (2h)

  Omówienie obszaru modelu i papieru, tworzenie własnego formularza. Utworzenie własnego stylu wydruku wraz ze szczegółowym omówieniem możliwych opcji wydruku.

 8. Bloki (6h)

  Zdefiniowanie pojęcia bloków, w tym również bloków dynamicznych, omówienie ich głównych cech i właściwości wraz z ich edycją. Tworzenie i edycja atrybutów oraz eksport danych do innych programów (tworzenie wyciągów).

 9. Dane graficzne (2h)

  Omówienie sposobów odwołania danych graficznych do plików zewnętrznych. Dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików wraz z edycją odnośników. Zdefiniowanie pojęcia obiektu rastrowego i obiektu typu OLE wraz z omówieniem ich własności i możliwościami ich edycji.

 10. Sposoby definiowania obiektów (2h)

  Definiowanie własnych stylów linii oraz własnych wzorów kreskowań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość rysunku technicznego
• Znajomość oprogramowania Windows

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Pikoń, 2011, AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki
2. A. Jaskulski,2011, AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Certyfikaty do zajęć z Autodesk:

Uczestnictwo:
AutoCAD 2009 PL No. 156OF86OFO
AutoCAD 2010 3D Models No. 1214035797
Inventor 2010 beginning No. 1UJUJNLNR7
3DS MAX Modeling No. 19541267980
3DS MAX Visualization No. 198886918I8
3DS MAX Animation No. 15230793405

Egzaminy:
1 . AutoCAD 2011 Certified Professional No. 00134608
2. AutoCAD 2011 Certified Associate No. 00134609

Additional information:

None