Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geophysical Methods of Fossil Fuels Prospecting
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-309-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U026 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do interpretacji danych geofizycznych EZ1A_U15 Test
M_U027 Student potrafi wykonać interpretację geologiczną czasowych danych sejsmicznych 2D i 3D. EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U01 Report
M_U028 Student potrafi opracować mapy czasowe i głębokościowe granic geologicznych. EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U01 Report
M_U029 Student potrafi wyznaczyć parametry zbiornikowe warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację profilowań geofizyki otworowej oraz oszacować wgłębną temperaturę. EZ1A_U03, EZ1A_U09, EZ1A_U01 Report
M_U030 Student potrafi opracować projekt badań geologicznych dla poszukiwania surowców energetycznych z wykorzystaniem metod geofizycznych. EZ1A_U12 Report
Knowledge
M_W037 Student ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metodologicznych metod geofizycznych EZ1A_W02, EZ1A_W01 Examination
M_W038 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych EZ1A_W02, EZ1A_W01 Examination
M_W039 Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych EZ1A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U026 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do interpretacji danych geofizycznych - - - + - - - - - - -
M_U027 Student potrafi wykonać interpretację geologiczną czasowych danych sejsmicznych 2D i 3D. - - - + - - - - - - -
M_U028 Student potrafi opracować mapy czasowe i głębokościowe granic geologicznych. - - - + - - - - - - -
M_U029 Student potrafi wyznaczyć parametry zbiornikowe warstwy wodonośnej w oparciu o interpretację profilowań geofizyki otworowej oraz oszacować wgłębną temperaturę. - - - + - - - - - - -
M_U030 Student potrafi opracować projekt badań geologicznych dla poszukiwania surowców energetycznych z wykorzystaniem metod geofizycznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W037 Student ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metodologicznych metod geofizycznych + - - - - - - - - - -
M_W038 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W039 Student ma wiedzę w zakresie interpretacji geologicznej i złożowej danych geofizycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rola metod geofizycznych w poszukiwaniu surowców energetycznych. Własności fizyczne skał i minerałów. Podstawy teoretyczne powierzchniowych metod geofizycznych (metoda sejsmiczna, geoelektryczna, grawimetria i magnetyka). Geofizyka otworowa: interpretacja litologiczno-złożowa formacji skalnej, profilowania temperatury. Metoda sejsmiczna – refrakcyjna i refleksyjna, rozdzielczość danych sejsmicznych, zasady interpretacji strukturalnej i złożowej, wykorzystanie profilowań geofizyki otworowej w interpretacji danych sejsmicznych. Sejsmiczny oraz geoelektryczny model złoża gazu. Zastosowanie metod geofizycznych w geotermii oraz w prospekcji i eksploatacji złóż węglowodorów. Wybrane zagadnienia kompleksowej interpretacji danych geofizycznych.

Project classes:

Zapoznanie się z podstawowymi programami komputerowymi do przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych oraz geofizyki otworowej. Korelacja danych geologicznych i geofizyki otworowej z zapisem sejsmicznym. Opracowanie sejsmogramów syntetycznych. Interpretacja strukturalno-tektoniczna czasowych profili sejsmicznych. Interpretacja fragmentu trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Budowa modeli sejsmicznych pól prędkości oraz transformacja czasowo-głębokościowa. Opracowanie map czasowych i głębokościowych dla interpretowanych granic sejsmicznych. Atrybuty sejsmiczne – obliczenia i interpretacja geologiczna. Wykonanie inwersji sejsmicznej w wariancie akustycznym. Ocena zmienności parametrów zbiornikowych warstwy wodonośnej na podstawie interpretacji profilowań geofizyki otworowej i wyników inwersji sejsmicznej. Opracowanie rozkładu temperatury wód geotermalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocenie z egzaminu i zajęć projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw matematyki, fizyki i geologii ogólnej.
• Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bacon M., Simm R., Redshaw T., 2003 – 3-D Seismic Interpretation. Cambridge Univ. Press.
2. Brown A. R., 1996 – Interpretation of three-dimensional seismic data. Fourth Edition. AAPG Memoir 42.
3. Bujakowski W. (red.), 2009 – Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Revel, Kraków.
4. Fajklewicz Z. (red.), 1972 – Zarys geofizyki stosowanej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
5. Fajklewicz Z., 2007 – Grawimetria stosowana. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
7. Kasina Z, 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
8. Landmark Graphics Corporation – Open Books (Opis działania systemu i poszczególnych aplikacji – w formie elektronicznej)
9. Plewa S., Plewa M., 1992 – Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
10. Rychlicki S. (red.), Jarzyna J. (red.), 2010 – Poradnik górnika naftowego, Tom I.B- Geofizyka naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None