Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of power enginering
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-405-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U083 Student potrafi dokonać obliczeń podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii. EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Examination,
Test,
Report
M_U086 Student potrafi korzystać z wykresu "i-x" Molliera oraz z wykresów "lg p - i ". EZ1A_U04, EZ1A_U05 Examination,
Test,
Report
Knowledge
M_W115 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł. EZ1A_W06, EZ1A_W17, EZ1A_W11 Examination,
Test
M_W116 Student ma wiedzę w zakresie podstaw działania urządzeń i maszyn energetycznych. EZ1A_W06, EZ1A_W17 Examination,
Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U083 Student potrafi dokonać obliczeń podstawowych parametrów cieplnych wybranych procesów na podstawie bilansów substancji i energii. + + + - - - - - - - -
M_U086 Student potrafi korzystać z wykresu "i-x" Molliera oraz z wykresów "lg p - i ". + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W115 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania i przetwarzania energii z rożnych źródeł. + + - - - - - - - - -
M_W116 Student ma wiedzę w zakresie podstaw działania urządzeń i maszyn energetycznych. + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Przepływ czynnika ściśliwego 2h
2. Gazy wilgotne. Wielkości określające stan gazu. Zastosowanie techniczne teorii gazu wilgotnego. Zastosowanie wykresu “i-x” Molliera .3h
3. Własności paliw .Podstawy procesu spalania paliw. Wartość opałowa . Zapotrzebowanie powietrza do spalania. Objętość i skład spalin. Temperatura spalania . Kontrola procesu spalania. Straty występujące w procesie spalania .Optymalizacja procesu spalania.6h
4. Termodynamika procesu sprężania. Praca sprężania. Sprężanie wielostopniowe. Spalinowe silniki tłokowe. Obiegi porównawcze. Obliczanie mocy i sprawności. Bilans energetyczny. 4h
5. Urządzenia chłodnicze. Czynniki chłodnicze. Wykorzystanie wykresów "lg p – i " Obiegi porównawcze chłodziarek sprężarkowych. Pompa ciepła. 4h
6. Turbiny parowe . Moc i sprawność turbiny. Siłownie cieplne. Regeneracja ciepła – carnotyzacja obiegu Rankine`a. Rozdzielcza i skojarzona gospodarka cieplna. Elektrociepłownie. Wskaźniki pracy. 5h
7. Turbiny gazowe i ich obiegi.2h
8. Techniczne możliwości oszczędzania energii cieplnej. Przyszłościowe problemy pozyskiwania energii.4h

Auditorium classes:

1. Przepływ czynnika ściśliwego. 2h
2. Dobór kształtu dyszy. Określanie stanu gazu wilgotnego. Podstawowe procesy zachodzące w gazie wilgotnym. Wykres i-x. 2h
3. Obliczanie zapotrzebowania powietrza do spalania. Określanie ilości i składu spalin. 3h
4. Procesy sprężania. Sprężanie wielostopniowe. 2h
5. Obiegi porównawcze silników spalinowych. 2h
6. Siłownie parowe. Poprawa sprawności siłowni na drodze regeneracji ciepła. 2h
7. Obiegi gazowo -turbinowe.2h

Laboratory classes:

1. Pomiary temperatury. 2h
2. Pomiary ciśnienia. 2h
3. Analiza przemian . 2h
4. Wyznaczanie wartości opałowej paliw.2h
5. Charakterystyka silnika spalinowego i kontrola spalin .2h
6. Badanie procesu wymiany ciepła.2h
7. Badanie urządzenia chłodniczego lub pompy ciepła.2h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki
• Znajomość podstaw chemii
• Znajomość podstaw termodynamiki

Recommended literature and teaching resources:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skrypt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None