Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Legal basis in energetics
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-408-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dzieniewicz Marek (dzieniew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. EZ1A_K01 Test
Skills
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z energetyką EZ1A_U10 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych EZ1A_W13 Test
M_W002 Student zna podstawowe, wybrane definicje, przepisy i regulacje prawne dotyczące energetyki. EZ1A_W17, EZ1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z energetyką + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe, wybrane definicje, przepisy i regulacje prawne dotyczące energetyki. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe wybrane pojęcia prawne (2h)
Znaczenie pojęć: prawo, akt normatywny, dyrektywa, proces legislacyjny. Etapy legislacyjne w Polsce.
2. Ustawa, Prawo energetyczne (2h)
Cel ustawy i zakres zagadnień objętych i regulowanych ustawą.
3. Konstrukcja ustawy Prawo energetyczne (2h)
Zakresy merytoryczne i treść rozdziałów Ustawy Prawo energetyczne.
4. Rozdział 1 (4h)
Przepisy ogólne. Zmiany w ustawie i harmonogram ich wejścia w życie. Zakres regulacji wdrożeń dyrektyw Wspólnot Europejskich. Definicje wybranych określeń użytych w ustawie.
5. Rozdział 2 (3h)
Dostarczanie paliw i energii – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
6. Rozdział 3 (3h)
Polityka energetyczna – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
7. Rozdział 4 (3h)
Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią – struktura, zadania, obowiązki, kompetencje.
8. Rozdział 5 (3h)
Koncesje i taryfy – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
9. Rozdział 6 (3h)
Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
10.Rozdział 7 (3)
Kary pieniężne – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
11.Rozdział 8 (2h)
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8 ocena z kolokwium + 0,2 ocena frekwencja na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz ze stosownymi Dziennikami Ustaw i dyrektywami Wspólnot Europejskich podanymi w Ustawie oraz publikacje Biura Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None