Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Waste management
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-502-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi EZ1A_W04, EZ1A_U12 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami EZ1A_U03 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu EZ1A_W09, EZ1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. EZ1A_W09, EZ1A_W11, EZ1A_W04 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi odpady klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Odpady – miejsca powstawania, klasyfikacja.
Podstawowa charakterystyka jakościowa i ilościowa oraz metody postępowania z odpadami komunalnymi.
Odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego – ogólna charakterystyka i zagospodarowanie.
Wybrane zagadnienie dotyczące zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych oraz ich charakterystyka.
Podstawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów.
Racjonalna gospodarka odpadami.
Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami.

Project classes:

Określenie podstawowych wskaźników dotyczących wytwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych. Wymywalność składników z odpadów na podstawie testu wymywania. Przygotowanie podstawowej charakterystyki odpadów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich, wiadomości z chemii i ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None