Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental risk assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-511-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne EZ1A_K03 Project
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania EZ1A_K02 Project
M_K003 ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów EZ1A_K07 Project
Skills
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka EZ1A_U08 Project
M_U004 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania EZ1A_U10 Project
M_U005 potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników EZ1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska EZ1A_W09 Test
M_W002 ma wiedzę w zakresie zastosowania procedury analizy ryzyka dla aktualnych problemów środowiskowych EZ1A_W09 Test
M_W003 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania procedury analizy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem i jej znaczenia w decyzjach administracyjnych EZ1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość i rozumie odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji w zakresie pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - - - + - - - - - - -
M_K003 ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji dotyczących wyników analizowania ryzyka środowiskowego dla planowanych przedsięwzięć lub określonych obszarów + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania - - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie narzędzia analizy ryzyka środowiskowego dla celów ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zastosowania procedury analizy ryzyka dla aktualnych problemów środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania procedury analizy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem i jej znaczenia w decyzjach administracyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1. Elementy analizy ryzyka i ich charakterystyka.
2. Aspekty prawne oceny ryzyka. Substancje nowe i istniejące;substancje toksyczne i kancerogenne w analizie ryzyka.
3. Zagadnienia toksykologiczne.
4. Biomarkery. Bazy danych toksykologicznych.
5. Modelowanie komputerowe. Niepewność w analizie ryzyka.
6. Źródła zagrożeń i szacowanie skutków narażenia środowiskowego.
7. Praktyczne przykłady. Zarządzanie ryzykiem.

Project classes:

Obliczanie wartości ryzyka w zadaniach. Przygotowanie merytoryczne do samodzielnego wykonania projektu analizy ryzyka dla wybranego obszaru będącego pod wpływem działalności antropogenicznej.
Wykonanie w małych zespołach projektu analizy ryzyka dla wybranego obszaru z uwzględnieniem następujących elementów: charakterystyka terenu, identyfikacja źródeł zagrożenia, oszacowanie skutków oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, ocena toksyczności substancji, ocena narażenia przy określeniu odpowiednich wskaźników, charakterystyka ryzyka środowiskowego, określenie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka, określenie działań naprawczych, ustalenie docelowych stężeń zanieczyszczeń w komponentach środowiska, zarządzanie określonym ryzykiem. Opracowanie i przedstawienie wyników projektu w prezentacji końcowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, obliczenia zadań, opracowania projektu, opracowania i wygłoszenia prezentacji z wynikami końcowymi projektu. Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Recommended literature and teaching resources:

1. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska G., 2000: Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2000, s.88;
2. Gworek B., Barański A., Bojanowicz A., Sienkiewicz J., Czarnomski K., 2002: Ocena ryzyka środowiskowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych. Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002, s. 152;
3. Indulski J,A., 1994: Zasady oceny ryzyka zdrowotnego dla potomstwa związanego z narażeniem w czasie ciąży na substancje chemiczne. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 30, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1994, s. 146;
4. Indulski J.A., 1995: Biomarkery i ocena ryzyka. Pojęcia i zasady. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 155, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1995, s. 71;
5. Indulski J.A., 1998: Ocena ryzyka dla zdrowia ludzi narażonych na substancje chemiczne: wyznaczanie wartości wskaźnikowych dla normatywów higienicznych ustalanych na podstawie kryteriów zdrowotnych. Kryteria zdrowotne środowiska, tom 170, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Zdrowia Publicznego, Łódź 1998, s. 68;
6. LaGrega M.D., Buckingham P.L., Evans J.C., 2001: Hazardous Waste Management. Second Edition. McGraw Series in Water Resources and Environmental Engineering, 2001, s. 1202;
7. Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., Friberg L.T., 2007: Handbook on the toxicology of metals. Elsevier, s. 975;
8. Piotrowski J.K., 2006: Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. J.K. Piotrowskiego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , Warszawa, 2006, s. 492;
9. Siemiński M., 2001: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 660;
10.Zakrzewski S.F., 1997: Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 281.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.