Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Audyt energetyczne budynku i charakterystyka energetyczna budynku
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-604-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K015 Student ma świadomość, że od rzetelności wykonania audytu zależy końcowy efekt w postaci ograniczenia zużycia energii EZ1A_K04 Project
Skills
M_U050 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U EZ1A_U05, EZ1A_U12 Test
M_U051 Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków. EZ1A_U05, EZ1A_U12 Test
M_U052 Student potrafi przygotować kompletny audyt energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe EZ1A_U17, EZ1A_U12, EZ1A_U15 Project
Knowledge
M_W069 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynków EZ1A_W04 Test,
Project
M_W070 Student ma wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania audytów energetycznych EZ1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K015 Student ma świadomość, że od rzetelności wykonania audytu zależy końcowy efekt w postaci ograniczenia zużycia energii + - - + - - - - - - -
Skills
M_U050 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - + - + - - - - - - -
M_U051 Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków. - + - + - - - - - - -
M_U052 Student potrafi przygotować kompletny audyt energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W069 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynków + - - - - - - - - - -
M_W070 Student ma wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania audytów energetycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Etapy wykonywania audytu energetycznego i przykłady (4h)

  Inwentaryzacja techniczno-budowlana. Ocena stanu technicznego budynku, w celu wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termo modernizacyjnych. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termo modernizacyjnych.

 2. Analiza cieplno – wilgotnościowa przegród budowlanych (2h)

  Cieplno – wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku (norma PN-EN ISO 13788. Warunki niezbędne dla uniknięcia kondensacji powierzchniowej. Parametry mające bezpośredni wpływ na kondensację powierzchniowa i rozwój pleśni.

 3. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 (3h)

  Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego.

 4. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynków wg normy EN 832 (2h)

  Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło budynków. Obliczenie strat ciepła, wewnętrznych zysków ciepła, zysków ciepła od nasłonecznienia, itp.

 5. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli (3 godz.)

  Przenoszenie ciepła – rodzaje wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Definicje: strumień cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przejmowania ciepła, pojemność cieplna, izolacyjność cieplna, mostek cieplny.

 6. Metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych (2h)

  Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród [płaskich jednowarstwowych, wielowarstwowych, wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną (wentylowaną i niewentylowaną), przegrody płaskie o niejednorodnej budowie, podłogi na gruncie, przegrody o zmiennej grubości warstwy.

 7. Podstawy prawne auditingu energetycznego (1h)

  Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Prawodawstwo europejskie.

Auditorium classes:

Student zapoznaje się z katalogiem materiałów budowlanych wraz ich parametrami (współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość, itp.).
Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• Obliczaniem współczynnika przenikania ciepła U dla różnych przegród,
• Obliczaniem projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831,
• Obliczaniem zapotrzebowania na ciepło budynku wg normy EN 832.

Project classes:

Student podczas zajęć projektowych przygotuje audyt energetyczny budynku zgodnie z wytycznymi Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz szczegółowych rozporządzeń wykonawczych. W celu wykonania obliczeń projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynku student zapozna się i skorzysta z oprogramowania komputerowego, np. Audytor OZC.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 25 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z projektu+ 0,3 *ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad termodynamiki
• Znajomość podstaw technologii budowlanych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Recommended literature and teaching resources:

1. H. Koczyk (red.), 2009, Ogrzewnictwo Praktyczne. Projektowanie Montaż Eksploatacja
2. P. Klemm, 2006, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
3. M. Robakiewcz, 2010, Ocena cech energetycznych budynków
4. K. Żurawski, 2010 Charakterystyka energetyczna budynków
5. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
6. EN-832 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
7. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U. 2008 nr 223)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None