Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-612-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie w celu osiągnięcia wspólnego efektu EZ1A_K02, EZ1A_K05, EZ1A_U18, EZ1A_K03 Report
Skills
M_U001 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących poszczególne odnawialne źródła energii EZ1A_U09, EZ1A_U08 Report
M_U002 Potrafi odczytywać informacje umieszczone na tabliczkach znamionowych urządzeń EZ1A_U17, EZ1A_U12 Report
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować instalacje wykorzystujące poszczególne odnawialne źródła energii EZ1A_W16, EZ1A_W11 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie w celu osiągnięcia wspólnego efektu - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących poszczególne odnawialne źródła energii - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi odczytywać informacje umieszczone na tabliczkach znamionowych urządzeń - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi scharakteryzować instalacje wykorzystujące poszczególne odnawialne źródła energii - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Czas trwania praktyki wynosi 120 godz. i ma charakter indywidualny. Student sam znajduje i proponuje instytucję lub firmę, w której zamierza odbyć praktykę zawodową. Sam uzgadnia jej termin i przedstawia cel i zakres praktyki, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych.
Celem praktyki zawodowej może być m.in.:
1) zapoznanie się z organizacją pracy i zakresem czynności na wybranych stanowiskach pracy mających bezpośredni związek z ekologicznymi źródłami energii,
2) zapoznanie się z tematyką instalowania urządzeń EZE,
3) zapoznanie się z tematyką projektowania instalacji wykorzystujących EZE,
4) zapoznanie się z innymi wybranymi aspektami wiążącymi się z ekologicznymi źródłami energii.

Praktykę należy odbywać w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, w dziale lub zespole w którym rozwiązywane są problemy z zakresu ekologicznych źródeł energii.
Mogą to być np.:
- przedsiębiorstwa wykonawcze zajmujące się montażem i serwisem urządzeń EZE;
- przedsiębiorstwa produkujące urządzenia EZE;
- przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne lub miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, prowadzące działalność w zakresie produkcji energii z odpadów;
- przedsiębiorstwa i instytucje wykorzystujące ekologiczne źródła energii w swojej działalności;
- przedsiębiorstwa produkujące nośniki energii z ekologicznych źródeł;
- przedsiębiorstwa projektowe z branże ekologicznych źródeł energii;
- firmy konsultingowe (eksperckie) działające w branży ekologicznych źródeł energii;
- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje badawczo-rozwojowe i inne działające w branży ekologicznych źródeł energii;
- jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie);
- regionalne dyrekcje ochrony środowiska;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ilościowa ocena końcowa nie jest wystawiana, tylko zaliczenie.

Prerequisites and additional requirements:

WGGiOŚ może zawrzeć umowę/porozumienie z instytucją lub firmą przyjmującą studenta na
praktykę odnośnie do odbywania praktyki zawodowej.
Na czas odbywania praktyki student musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany uzyskać zaświadczenie potwierdzające jej odbycie, które jest niezbędne do zaliczenia praktyki. Praktykę zalicza uczelniany koordynator praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz przedłożonego przez studenta sprawozdania z praktyki.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None