Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wody termalne, mineralne i lecznicze
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-614-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód termalnych, mineralnych i leczniczych. Report
M_U002 Student ma świadomość możliwości pozaenergetycznego wykorzystania wód termalnych. Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie składników występujących w wodach termalnych, mineralnych i leczniczych. Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie warunków tworzenia się wód termalnych. Test
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód termalnych, mineralnych i leczniczych. Test
M_W005 Student ma świadomość aspektów prawnych pozyskiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód termalnych, mineralnych i leczniczych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student ma świadomość możliwości pozaenergetycznego wykorzystania wód termalnych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie składników występujących w wodach termalnych, mineralnych i leczniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód termalnych, mineralnych i leczniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie warunków tworzenia się wód termalnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód termalnych, mineralnych i leczniczych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student ma świadomość aspektów prawnych pozyskiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady (15 godz.)
Pojęcia podstawowe na temat wód termalnych, wód mineralnych i wód leczniczych oraz ich stosowanie Główne typy chemiczne wód mineralnych i leczniczych. Wody cyklu hydrologicznego.
Własności fizyko-chemiczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Warunki tworzenia się wód termalnych i mineralnych
Występowanie wód termalnych, mineralnych i leczniczych w Polsce na tle budowy geologicznej oraz ich geneza
Wykorzystanie wód mineralnych, leczniczych i termalnych w balneoterapii, rekreacji i profilaktyce oraz przemyśle rozlewniczym. Uzdrowiska polskie i ich wody.
Obowiązujące akty prawne.

Practical classes:

Zajęcia obliczeniowe (7 godz.)
Przeliczanie otrzymanej analizy fizyko-chemicznej wody i określenie jej mineralizacji, typu hydrochemicznego, składników swoistych oraz wskazanie możliwości jej wykorzystania do określonego celu.
Formy zapisu i graficzne przedstawienie składu chemicznego wód mineralnych i leczniczych metodą Udlufta i Kurłowa– student wykonuje i oddaje ćwiczenie.
Analiza stanu obecnego oraz możliwości wykorzystania wód termalnych w lecznictwie, rehabilitacji, rekreacji i profilaktyce zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Zajęcia terenowe (8 godz.).
Rejon doliny Popradu. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Zapoznanie się i wykonanie badań aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Participation in practical classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Participation in fieldworks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,25 * ocena ze sprawozdania z zajęć praktycznych + 0,25 * ocena ze sprawozdania z wycieczki terenowej

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość podstaw geologii

Recommended literature and teaching resources:

1.Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
2.Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
3.Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja mezozoiku.
4.Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja paleozoiczna.
5.Górecki W. (red) 2011 Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
6.Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
7.Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
8.Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane.. PIG Warszawa.
9.Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
10.Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
11.Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.
12.Rajchel L. (2000) Wody siarczkowe Karpat polskich. Geologia Wyd. AGH.
13.Rajchel L.(2012) Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wyd. AGH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None