Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem OZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-615-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych bazujących na oze EZ1A_U12, EZ1A_U05 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów dostarczania ciepła do budynków EZ1A_W11, EZ1A_W06 Examination,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych EZ1A_W11, EZ1A_W06 Test,
Project
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń bazujących na odnawialnych źródeł energii stosowanych do produkcji ciepła EZ1A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych bazujących na oze - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów dostarczania ciepła do budynków + + - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych + + - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń bazujących na odnawialnych źródeł energii stosowanych do produkcji ciepła + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Stosowane systemy grzewcze indywidualne i zcentralizowane
2. Przybliżone i dokładne obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla celów grzewczych dla produkcji ciepłej wody użytkowej
3. Podstawy projektowania: nowoczesnych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, małych kotłowni na paliwa gazowe lub płynne
4. Odnawialne źródła energii w produkcji ciepła

Auditorium classes:

Obliczenia w zakresie doboru urządzeń grzewczych i projektowania instancji centralnego ogrzewania

Project classes:

1. Projektowanie instancji grzewczych dla indywidualnych przypadków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in auditorium classes 10 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena ze z zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN W-wa 1980.
2. Praca zbiorowa: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENWIROTECH Poznań 1994.
3. Krygier K.: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. WSiP, W-wa 2005.
4. Recknagel: Poradnik ogrzewanie i klimatyzacja EWFE Gdańsk 1994.
5. Poradnik. Wentylacja użytkowa. IPPU Masta Gdańsk 1999.
odpowiednie PN-EN.
6. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None