Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geothermal plants - project
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-704-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, rozumie i zna możliwości oraz konieczność ciągłego dokształcania się w zakresie rozważań ekonomicznych w związku ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi oraz istniejącymi warunkami lokalnymi wpływającymi na opłacalność projektów geotermalnych EZ1A_U07, EZ1A_K01 Project
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej projektów geotermalnych w odniesieniu do konkretnych warunków EZ1A_U17, EZ1A_K06, EZ1A_U12, EZ1A_U13 Project
M_U002 Student potrafi dokonać obliczeń efektu ekologicznego uzyskanego poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii energią geotermalną EZ1A_U13 Project
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania systemów geotermalnych na środowisko naturalne oraz opłacalności ekonomicznej instalacji geotermalnych EZ1A_W10, EZ1A_W15, EZ1A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, rozumie i zna możliwości oraz konieczność ciągłego dokształcania się w zakresie rozważań ekonomicznych w związku ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi oraz istniejącymi warunkami lokalnymi wpływającymi na opłacalność projektów geotermalnych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej projektów geotermalnych w odniesieniu do konkretnych warunków - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać obliczeń efektu ekologicznego uzyskanego poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii energią geotermalną - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania systemów geotermalnych na środowisko naturalne oraz opłacalności ekonomicznej instalacji geotermalnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy energetyczne oparte na energii geotermalnej.
2. Budowa instalacji geotermalnych. Elektrownie geotermalne tradycyjne oraz binarne. Ciepłownie geotermalne. Kaskadowe systemy wykorzystujące energię i wody geotermalne.
3. Opłacalność ekonomiczna budowy instalacji geotermalnych.
4. Efekt ekologiczny uzyskiwany w trakcie eksploatacji energii geotermalnej.
5. Opłacalność ekonomiczna a efekt ekologiczny.

Project classes:

Student wykonuje obliczenia opłacalności funkcjonowania instalacji geotermalnej uwzględniając koszty fazy inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej dla kilku wariantów. Obliczenia wykonywane są dla konkretnych lokalizacji wraz z podstawową analizą rynku odbiorców i zapotrzebowania na ten rodzaj produkowanej energii i/lub ośrodków rekreacyjno-leczniczych. Analiza kilku wariantów pozwala na wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
Następnie student dokonuje obliczeń efektu ekologicznego uzyskanego wskutek wybranego wcześniej rozwiązania. Wyniki obliczeń student przedstawia w postaci sprawozdania.

W ramach zajęć student:

- określa założenia projektowe instalacji geotermalnych uwzględniając istniejące warunki środowiskowe, infrastrukturalne, geologiczne
- oblicza opłacalność ekonomiczną inwestycji biorąc pod uwagę kilka wariantów projektowych
- oblicza efekt ekologiczny wybranego przez siebie najkorzystniejszego wariantu
- formułuje odpowiednie wnioski z dokonanych przez siebie analiz ekonomicznych i ekologicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw ekonomii
• Znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego

Recommended literature and teaching resources:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
2. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
3. Solińska M., Soliński I., 2003 – Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Wyd. Nauk-Dydakt. AGH, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.
2. Kępińska B., Ciągło J., 2008 – Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Kwartalnik Geologia, Wyd. AGH, T. 34, Z. 3, Kraków; 541-559
3. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.

Additional information:

None