Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Evaluation of RES resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-709-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K016 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie oceny zasobów OZE (poprzez literaturę fachową polsko- i angielskojęzyczną, kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia) EZ1A_K01 Test
Skills
M_U053 Student potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych EZ1A_U03 Test,
Report
M_U054 Student potrafi określić założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej opartej na OZE oraz interpretować uzyskane wyniki, a także dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe EZ1A_U17, EZ1A_U13 Test,
Report
Knowledge
M_W071 Student ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii EZ1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K016 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie oceny zasobów OZE (poprzez literaturę fachową polsko- i angielskojęzyczną, kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia) - - - - - - - - - - -
Skills
M_U053 Student potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - + - + - - - - - - -
M_U054 Student potrafi określić założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej opartej na OZE oraz interpretować uzyskane wyniki, a także dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W071 Student ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii - - - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Student zapoznaje się z tematami obliczeniowymi na zajęcia projektowe. Otrzymuje dane do trzech wykonywanych projektów w ramach zajęć projektowych. Obliczenia wykonywane są na zajęciach projektowych, zaś wyniki przedstawiane w postaci sprawozdań i krótkich prezentacji, podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Project classes:

Student wykonuje trzy projekty oceny zasobów OZE (w tym jeden wybrany) dla konkretnych, rzeczywistych warunków środowiskowych, geologicznych, klimatycznych, ekonomicznych. Wyniki przedstawia w postaci sprawozdań i krótkich prezentacji podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W ramach zajęć audytoryjnych i projektowych student:

 dokonuje poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie (warunki klimatyczne, geologiczne, geograficzne, infrastrukturalne), pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 określa założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także dokonuje doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ważona ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego

Recommended literature and teaching resources:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
2. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
3. Pluta Z., 2000 – Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
4. H. Kaiser, 1995 – Wykorzystanie energii słonecznej. Wyd. AGH.
5. Kotarska K., Kotarski Z., 1989 – Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne. Wyd. Not-Sigma.
6. Kuczyński T i in., 2008 – Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, Zielona Góra.
7. Siejka K, Tańczuk M., Trinczek K, 2008 – Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104).
8. Jak zbudować małą elektrownię wodną? Przewodnik inwestora. Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej – ESHA
9. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.
2. Kępińska B., Ciągło J., 2008 – Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Kwartalnik Geologia, Wyd. AGH, T. 34, Z. 3, Kraków; 541-559
3. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.

Additional information:

None