Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-710-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ukierunkowany na podniesienie kwalifikacji i umiejetności studentów w samodzielnym opracowaniu projektów inżynierskich

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia EZ1A_K01, EZ1A_K03, EZ1A_K07, EZ1A_K04 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania EZ1A_K02, EZ1A_K03, EZ1A_K07, EZ1A_U03 Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski EZ1A_W05, EZ1A_U04, EZ1A_U03, EZ1A_U07, EZ1A_U09 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Student ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia EZ1A_U14, EZ1A_W13, EZ1A_K02, EZ1A_U12 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne; ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie EZ1A_K02, EZ1A_K01, EZ1A_U02, EZ1A_U03, EZ1A_W07 Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia - - - - - + - - - - -
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne; ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu inżynierskiego, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań inżynierskich dotyczących postawionego mu zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  • Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
  • Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
  • Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
  • Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
  • Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN,Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ocetkiewicz I., Tomaszewska B., Mróz A., 2017 – Renewable energy in education for sustainable development. The Polish experience. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 80 (2017) 92–97.
Bujakowski W., Tomaszewska B., Miecznik M., 2016 – The Podhale geothermal reservoir simulation for long-term sustainable production. RENEWABLE ENERGY 99 (2016) 420-430.
Operacz A., Tomaszewska B., 2016 – The review of Polish formal and legal aspects related to hydropower plants. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 23 (19) (2016) 18953-18959
Dendys M., Tomaszewska B., Pająk L., 2015 – Numerical modelling in research on geothermal systems. BULLETIN OF GEOGRAPHY. PHYSICAL GEOGRAPHY SERIES 9 (2015) 39–44.

Additional information:

None