Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Remote Sensing and Photogrammetry I
Course of study:
2015/2016
Code:
DGK-1-503-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Tokarczyk Regina (tokarcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wróbel Andrzej (awrobel@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Tokarczyk Regina (tokarcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Marmol Urszula (entice@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje podstawy wiedzy z zakresu współczesnej fotogrametrii i teledetekcji. Dostarcza wiedzy i umiejętności umożliwiających wykonywanie najważniejszych produktów tych dziedzin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fotogrametrii i teledetekcji GK1A_K01 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność stosowania wybranych metod ekstrakcji informacji z obrazów wielospektralnych GK1A_U15, GK1A_U19, GK1A_U14, GK1A_U07, GK1A_U13 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętności wykonania prostych pomiarów na podstawie zdjęć naziemnych GK1A_U15, GK1A_U16, GK1A_U09, GK1A_U06, GK1A_U20, GK1A_U10 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętność interpretacji treści i przetwarzania obrazów satelitarnych w podstawowym zakresie GK1A_U15, GK1A_U16, GK1A_U14, GK1A_U13 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Posiada umiejętność pozyskiwania danych do najważniejszych produktów stereofotogrametrii lotniczej: mapy wektorowej i NMT GK1A_U04, GK1A_U15, GK1A_U16, GK1A_U11, GK1A_U08, GK1A_U14, GK1A_U07, GK1A_U13 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat rekonstrukcji wiązki promieni rzutujących w kamerze fotograficznej i jej orientacji w przestrzeni, zna i rozumie zasady geometrycznej rekonstrukcji przestrzeni na podstawie zdjęć fotogrametrycznych GK1A_W08, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W01 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i wykonywania najważniejszych pomiarów fotogrametrycznych GK1A_W09, GK1A_W10, GK1A_W06, GK1A_W05, GK1A_W03, GK1A_W04, GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W13, GK1A_W14 Examination,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W003 Posiada wiedzę na temat zasad i metod tworzenia podstawowych produktów fotogrametrii GK1A_W16, GK1A_W06, GK1A_W05, GK1A_W04, GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W13, GK1A_W14 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Posiada wiedzę na temat tworzenia, zapisu i głównych cech charakterystycznych obrazu w najważniejszych sensorach wykorzystywanych w fotogrametrii i teledetekcji GK1A_W10, GK1A_W16, GK1A_W08, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W005 Posiada wiedzę na temat wybranych metod ekstrakcji tematycznej z obrazów wielospektralnych GK1A_W16, GK1A_W08, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W13, GK1A_W14 Examination,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fotogrametrii i teledetekcji + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność stosowania wybranych metod ekstrakcji informacji z obrazów wielospektralnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności wykonania prostych pomiarów na podstawie zdjęć naziemnych - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność interpretacji treści i przetwarzania obrazów satelitarnych w podstawowym zakresie - - + - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność pozyskiwania danych do najważniejszych produktów stereofotogrametrii lotniczej: mapy wektorowej i NMT - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat rekonstrukcji wiązki promieni rzutujących w kamerze fotograficznej i jej orientacji w przestrzeni, zna i rozumie zasady geometrycznej rekonstrukcji przestrzeni na podstawie zdjęć fotogrametrycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i wykonywania najważniejszych pomiarów fotogrametrycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat zasad i metod tworzenia podstawowych produktów fotogrametrii + - + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat tworzenia, zapisu i głównych cech charakterystycznych obrazu w najważniejszych sensorach wykorzystywanych w fotogrametrii i teledetekcji + - + - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat wybranych metod ekstrakcji tematycznej z obrazów wielospektralnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie, podstawy fotogrametrii

  Wstępne definicje fotogrametrii i teledetekcji, podział, historia rozwoju, zastosowania, rola we współczesnej gospodarce. Fotografia:formowanie obrazu przez obiektyw, rejestracja obrazu (analogowa, cyfrowa). Obraz cyfrowy:cechy obrazu, zapis radiometrii, resampling obrazu.
  Podstawy matematyczne fotogrametrii: ważniejsze transformacje 2D i 3D. Elementy rzutu środkowego: matematyczne, fizyczne i techniczne jego aspekty. Kamera pomiarowa, elementy orientacji wewnętrznej, dystorsja obiektywu. Charakterystyka nośnika obrazu. Rodzaje fotogrametrycznych kamer pomiarowych. Orientacja zewnętrzna zdjęcia. Przypadek normalny zdjęć fotogrametrycznych. Stereoskopia: sztuczny efekt stereoskopowy, pojęcia znaczka mierzącego.

 2. Zasady pomiarów w fotogrametrii naziemnej

  Proste pomiary fotogrametrii naziemnej: fotogrametryczne wcięcie w przód na podstawie kątów odtwarzanych w kamerze pomiarowej, wyznaczenie przestrzennych współrzędnych na podstawie stereogramu.

 3. Wprowadzenie do fotogrametrii lotniczej

  Geometria pojedynczego zdjęcia – matematyczne podstawy: równanie kolinearności, przypadek zdjęcia ściśle pionowego.
  Deniwelacja terenu a zdjęcie ściśle pionowe.
  Mapy fotograficzne. Przetwarzanie geometryczne obrazu.
  Podstawy stereofotogrametrii lotniczej: wstępna analiza dokładności opracowania stereofotogrametrycznego, lotnicze kamery pomiarowe, projekt lotu fotogrametrycznego.

 4. Metody i produkty opracowania zdjęć lotniczych

  Analityczna budowa modelu na podstawie stereogramu zdjęć lotniczych i jego orientacja bezwzględna. Autogrametryczne opracowanie stereogramu zdjęć lotniczych.
  Aerotriangulacja: cel, rodzaje aerotriangulacji, nowoczesne metody aerotriangulacji (aerotriangulacja cyfrowa, aerotriangulacja z użyciem środków rzutów wyznaczanych za pomocą GPS). Osnowa fotogrametryczna, fotopunkty sztuczne i naturalne.
  Pozyskiwanie danych do budowy NMT metodą fotogrametrii cyfrowej.
  Ortofotografia: zasada ortorektyfikacji, ortoobraz a ortofotomapa, przepróbkowanie obrazu cyfrowego

 5. Podstawy teledetekcji

  Promieniowanie elektromagnetyczne, okna atmosferyczne, obraz wielospektralny, kompozycje spektralne, krzywa spektralna, zakres i rozdzielczość spektralna, klasyfikacja obrazów wielospektralnych, model barw RGB, rozdzielczość radiometryczna. Najważniejsze wskaźniki
  Charakterystyka satelitarnych systemów obrazujących. Przegląd różnych technik teledetekcyjnych. Teledetekcja w monitoringu środowiska. Wysokorozdzielcze obrazowania satelitarne i ich zastosowanie.

Laboratory classes:
 1. Wprowadzenie i podstawy fotogrametrii, proste pomiary fotogrametrii naziemnej

  Fotografia, kamery fotograficzne i fotogrametryczne, wykonanie stereogramu.Wyznaczenie współrzędnych fotogrametrycznych na podstawie stereogramu normalnego zdjęć naziemnych.

 2. Wprowadzenie do fotogrametrii lotniczej

  Interpretacja zdjęć lotniczych. Stereoskopia. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego. Projekt lotu fotogrametrycznego.

 3. Metody i produkty opracowania zdjęć lotniczych

  Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych. Ocena kartometryczności ortofotomapy.

 4. Teledetekcja

  Klasyfikacja obrazów wielospektralnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 155 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 3 h
Participation in laboratory classes 45 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

The final grade is an arithmetic mean of the following grades: exam and exercises.

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of descriptive geometry.
Basic knowledge of linear algebra (vector and matrix operations).
Basic knowledge of optics and physics.

Recommended literature and teaching resources:

Kurczyński Z. "Fotogrametria", PWN, 2014
Kurczyński Z., Preuss R.: "Podstawy Fotogrametrii", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
Butowtt J., Kaczynski R: "Fotogrametria", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2003
Sitek Z.: "Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej" – Wydawnictwa AGH, Kraków, 1992
Sitek Z: „Fotogrametria ogólna inżynierska”, PPWK, Warszawa 1991
Mularz S., „Podstawy Teledetekcji. Wprowadzenie do GIS”, Wydawnictwo PK, Kraków 2004
Kurczyński Z, „Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi” tom 1 i 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006
Bernasik J., Mikrut S.: „Fotogrametria inżynieryjna” http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/obliczenia_inzynierskie/a_fotogrametria_inz/index.pdf
Wykłady i konspekty do ćwiczeń: http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tokarczyk R ,Tokarczyk A., „Zastosowanie bezpośredniej transformacji liniowej do równoczesnego wyrównania zdjęć”, Przegląd Geodezyjny nr 6, 1989.
Tokarczyk R ,Tokarczyk A.,. „Samokalibracja zdjęć fotogrametrycznych – podstawy teoretyczne metody i jej testowanie”, Przegląd Geodezyjny nr 7, 1989.
Tokarczyk R., Bernasik J., „ Inżynieria i Budownictwo”. Rozdział w skrypcie: „Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych”, przygotowanym na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Kraków – Sieradz 1997.
Tokarczyk R., Stanios I.,”Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys”, Przegląd Geodezyjny Nr 6, str. 7-11, 2004.
Tokarczyk R., Ciach-Żelazko A., „Korekcja obrazów cyfrowych dla optymalizacji ich automatycznego pomiaru”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.14, 2004.
Tokarczyk R., Huppert M., „Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej”, Zeszyty Naukowe AGH, Półrocznik Geodezja, Tom 12, Zeszyt 2/1, 2006.
Tokarczyk R., Koprowski R., Wróbel Z., „Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.16, 2006.
Tokarczyk R., Pirowski T., „Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D”, Zeszyty Naukowe AGH, Półrocznik Geodezja, Tom 12, Zeszyt 2/1, 2006.
Praca zbiorowa pod redakcją Reginy Tokarczyk, „Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w fotogrametrycznym systemie pomiarowym do badania wad postawy”, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
Tokarczyk R., Kolecki J., „Automatyczne identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu Matlab”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.17, 2007.
Tokarczyk R., Kwoczyńska B., Ujma M., „Przegląd i charakterystyka wybranego darmowego oprogramowania fotogrametrycznego do celów dydaktycznych”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.20, 2010

Additional information:

Course attestation:
The primary date for obtaining the course attestation is the end of exercises in the particular semester. Student can attempt correcting his/her attestation twice. This right has only Student, who participated in obligatory exercises, i.e. was absent not more than 20% of the exercises (without an official excuse). The course instructor establishes rules and dates concerning correction-attestations.
Exam:
Student can attempt to the exam only when having laboratory-exercises attestation.