Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-101-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przygotować publikacje naukowe, rozumie znaczenie wielkości Impact Factor; zdaje sobie sprawę z wagi cytowania prac w ocenie badacza. Rozumie pojęcia własności intelektualnej, praw autorskich oraz zdolności patentowej. Potrafi wykorzystać zasoby zgromadzone w sposób tradycyjny i cyfrowy. GF3A_K01 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Poznał metody badawcze i techniki badawcze. Potrafi dokonać wyboru metod badawczych. Rozróżnia pojęcia dedukcji, indukcji, redukcji, analizy i syntezy. Wie, na czym polegają techniki badawcze - obserwacja, eksperyment, wywiad, ankieta. Potrafi zaplanować pracę badawczą, podzielić ją na etapy - zdefiniować cel, wykonać studia literaturowe, wykonać serie badań i analizę wyników, dokonać opisu eksperymentu, w razie potrzeby wykonać modyfikację planu pracy. Umie opracować spis treści (aspekt i merytoryczny i techniczny), rysunki, fotografie, mapy (aspekty merytoryczne i techniczne), spis literatury. GF3A_U02, GF3A_U01, GF3A_U03 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Rozróżnia pojęcia: metoda, metodyka, metodologia. Wie, że nauka jest rozumiana jako forma poznania lub jest traktowana jako system wiedzy. Zna instrumentarium naukowe. Potrafi zdefiniować prawdę naukową. GF3A_W01, GF3A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Potrafi wykonać podział i klasyfikację nauk oraz wyróżnić nauki stosowane. Poznał podstawowe metody pracy badawczej. GF3A_W01, GF3A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przygotować publikacje naukowe, rozumie znaczenie wielkości Impact Factor; zdaje sobie sprawę z wagi cytowania prac w ocenie badacza. Rozumie pojęcia własności intelektualnej, praw autorskich oraz zdolności patentowej. Potrafi wykorzystać zasoby zgromadzone w sposób tradycyjny i cyfrowy. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Poznał metody badawcze i techniki badawcze. Potrafi dokonać wyboru metod badawczych. Rozróżnia pojęcia dedukcji, indukcji, redukcji, analizy i syntezy. Wie, na czym polegają techniki badawcze - obserwacja, eksperyment, wywiad, ankieta. Potrafi zaplanować pracę badawczą, podzielić ją na etapy - zdefiniować cel, wykonać studia literaturowe, wykonać serie badań i analizę wyników, dokonać opisu eksperymentu, w razie potrzeby wykonać modyfikację planu pracy. Umie opracować spis treści (aspekt i merytoryczny i techniczny), rysunki, fotografie, mapy (aspekty merytoryczne i techniczne), spis literatury. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozróżnia pojęcia: metoda, metodyka, metodologia. Wie, że nauka jest rozumiana jako forma poznania lub jest traktowana jako system wiedzy. Zna instrumentarium naukowe. Potrafi zdefiniować prawdę naukową. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykonać podział i klasyfikację nauk oraz wyróżnić nauki stosowane. Poznał podstawowe metody pracy badawczej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Metoda, metodyka, metodologia. Nauka jako forma poznania; nauka jako system wiedzy. Instrumentarium naukowe. Prawda naukowa. Podział i klasyfikacja nauk; nauki stosowane. Podstawowe metody pracy badawczej. Organizacja nauk.
2. Publikacje – Impact Factor; cytowanie prac a ocena badacza. Własność intelektualna; prawa autorskie; zdolność patentowa. Korzystanie z zasobów zgromadzonych w sposób tradycyjny i cyfrowy. Przygotowanie publikacji. Jak odnieść sukces przy publikowaniu własnych prac?
3. Praca badawcza; etapy – zdefiniowanie celu, studia literaturowe, wykonanie serii badań i analiza wyników, opis eksperymentu, modyfikacja planu pracy. Spis treści, aspekt i merytoryczny i techniczny. Rysunki, fotografie, mapy, aspekty merytoryczne i techniczne. Spis literatury.
4. Publikacje – streszczenie i abstract. Nazwy geologiczne i geograficzne. Zapożyczenia z języków obcych. Cytowanie nazwisk i nazw. Styl. Redakcja tekstu.
5. Metody badawcze i techniki badawcze. Dobór metod badawczych. Dedukcja, indukcja, redukcja. Analiza i synteza. Techniki badawcze – obserwacja, eksperyment, wywiad, ankieta.
6. Obtaining scientific information. First impetus, genius, second impetus. New theories and hypothesis. New solutions in basic sciences and applied sciences. Basic knowledge and progress. Basic sciences vs. applied sciences. Empirical sciences.
7. Elements of scientific data and tests of questions. Nominal data, ranked data, measurement data. Actual values or derived variables. Fnctions. Uninterest elements of data. Accuracy and precission. Approximations. Frequency distributions. Statistics.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in seminar classes 5 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach, przygotowanie streszczenia i abstractu oraz udział w dyskusjach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Jonek-Kowalska I. I Turek M., 2010 – Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Monografia. Gliwice, ISBN 978-83-7335-698-6, str. 108
• Gambarelli G. I Łucki Z., 1998 – Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas. Kraków, ISBN 83-7052-291-2, str. 155
• Valiela I., 2001 – Doing science: design, analysis, and communication of scientific research, Oxford University Press. ISBN 0-19-507962-0, pp. 296

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None