Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Kwiatek Wojciech (wojciech.kwiatek@gmail.com)
Okońska-Walkowicz Anna (anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje postawę szacunku wobec studentów, zrozumienie dla zasad etyki zawodowej GF3A_K01, GF3A_K02, GF3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie zaplanować zajęcia edukacyjne, sporządzić konspekt i konstruować zadania dostosowane do poziomu wymagań. GF3A_U02, GF3A_U03 Execution of a project
M_U002 Posiada umiejętności komunikacyjne. GF3A_U02, GF3A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna specyfikę zawodu nauczyciela, nowe trendy w procesie dydaktycznym metody i techniki dydaktyki GF3A_W01, GF3A_W03 Activity during classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje postawę szacunku wobec studentów, zrozumienie dla zasad etyki zawodowej + - - + - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie zaplanować zajęcia edukacyjne, sporządzić konspekt i konstruować zadania dostosowane do poziomu wymagań. + - - + - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejętności komunikacyjne. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna specyfikę zawodu nauczyciela, nowe trendy w procesie dydaktycznym metody i techniki dydaktyki + - - + - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Filozofia edukacji:
Wykład poświęcony współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją: podstawy antropologii edukacji: relacje nauczyciel – uczeń w perspektywie historycznej i współczesne, model edukacji formującej – zamykającej ucznia i model formujący – otwierający ucznia na świat, relacje edukacji jak procesu z rozwojem i partycypacją
w nauce, państwie, narodzie i polityce.

2. Współczesne tendencje i kierunki edukacji
Megatrendy edukacji – Innowacja i społeczeństwo oparte na wiedzy, cele polityki spójności, nowe podejście do strategii lizbońskiej – jej cele strategiczne, program Long Wide Learning a szkoła wyższa, Szkolnictwo wyższe jego zadania wobec wyzwań XXI wieku i panujących tendencji edukacyjnych i społecznych.
Zarządzanie jakością w edukacji. Zasady TQM, Cykl Deminga a projektowanie pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, 14 punktów zarządzania jakością w edukacji, Model Jurana, Doktryna jakości A. Blikle, stała ewaluacja wdrazanych projektów jako element zarządzania jakością w edukacji i sprzymierzeniec w codziennej pracy.

3. Psychologiczne podstawy dydaktyki
1. Do czego jest nam potrzebna psychologia? (Rola psychologii naukowej w kształtowaniu “świadomości psychologicznej” nauczyciela akademickiego, psychologia jako wiedza powszechnie użyteczna
2. Psychiczne mechanizmy regulacji zachowania człowieka i ich znaczenie w kreowaniu i funkcjonowaniu sytuacji pedagogicznych ( Procesy poznawcze ( Procesy emocjonalne jako specyficzna klasa psychicznych mechanizmów regulacyjnych)
3. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności ( Osobowe różnice indywidualne jako źródło zróżnicowanych zachowań nauczyciela i studenta w sytuacjach pedagogicznych ,Teoretyczne i pragmatyczne aspekty psychologii różnic indywidualnych, Geneza różnic indywidualnych
4. Psychologiczne podstawy kreowania sytuacji pedagogicznych przez nauczyciela akademickiego ( Charakterystyka najczęściej występujących sytuacji dydaktycznych, względnienie psychologicznego kontekstu tych sytuacji

4. Podstawy Dydaktyki szkoły wyższej .Projektowanie w dydaktyce
Warsztaty:
1. Wprowadzenie do dydaktyki: ( Definicja, zadania, rys historyczny i podział dydaktyki, Metody nauczania i zasady kształcenia, Zachowania w procesie uczenia się – style uczenia się – model uczenia się)
2. Podstawy efektywnych zajęć edukacyjnych – konspekt zajęć
3. Operacjonalizacja celów istotnym czynnikiem planowania dydaktycznego – rozpoznawanie celów, zamiana celów ogólnych na szczegółowe,
4. Konspekt zajęć – planowanie zajęć edukacyjnych,
Zasady przygotowania pomocy dydaktycznych – analiza użyteczności zastosowania wybranych pomocy dydaktycznych, wypracowanie zasad przygotowania pomocy ich opracowanie i prezentacja.

5. Emisja głosu
• Istota zjawisk dźwiękowych w aspekcie fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym.
• Budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka, krtań jako źródło tonu podstawowego. Pozycje elementów nasady w akcji wokalnej.
• Oddech fizjologiczny a oddech wokalny. Rola tłoczni brzusznej w realizacji podparcia oddechowego (appoggio).
• Rola rezonatorów (piersiowego i głowowego) w procesie tworzenia dźwięku. Rejestry głosowe- .ćwiczenia praktyczne

Project classes:
-
Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in project classes 16 h
Participation in practical classes 4 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie po oddaniu zajęć oraz na podstawie udokumentowanych obecności

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Raport Polska 2030,
Edukacja jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Komisji d/Edukacji XXI wieku, UNESCO1997
Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Nauczani i Uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa
Strony programu Eurydyce –sieci informacji o edukacji w Europie. Komisja europejska 1997
Strony internetowe Komisji Europejskiej
A.J.Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą CODN W-wa 2008
A.J.Fazlagic,Edukacja dla Modernizacji i rozwoju. III Kongres obywatelski
Arends R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1994. Wyd 3 zmienione
Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP. Warszawa 2004
K. Kruszewski. „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela” PWN 1994
Jadwiga Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” wyd. AU Omega, Suwałki 2000
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. red. K. Kruszewski. PWN. Warszawa 1994
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974
Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992 [wybrane rozdziały dot. prawidłowej fonacji].
Zaleski T., Aparat głosotwórczy a technika wokalna, Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, CPARA, Warszawa 1964, Zeszyt 74.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doktryna jakości w szkole — [The quality aspects of school management] / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // Edukacja i Dialog. — 2001 nr 8 s. 44–51

Potrzeba świadomości kultury szkoły — Need for the awareness of school organizing culture / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 145–151
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0,0

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna — [The schools led by the CEA and modern approach to education] / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego ; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, 2001. — S. 419–429
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się — The relations between man, work and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72. — Dod. afiliacja Autorki: Wyższa Szkoła Ekonomiki i Informatyki w Krakowie

Additional information:

None