Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-605-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. ekonomiczne) prowadzonych badań i ma świadomość odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji GF3A_K01 Examination,
Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych. GF3A_U01 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Posiada umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym GF3A_U01 Examination,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada teoretycznie ogólną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania gospodarki na poziomie krajowym, międzynarodowym i światowym GF3A_W01 Examination,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. ekonomiczne) prowadzonych badań i ma świadomość odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada teoretycznie ogólną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania gospodarki na poziomie krajowym, międzynarodowym i światowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii.
2. Gospodarka jako system. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze:
o system nakazowy (gospodarka centralnie planowana);
o system rynkowy i jego ewolucja;
o system mieszany (zróżnicowany udział państwa).
3. Charakterystyka gospodarki rynkowej:
o relacje mikroekonomiczne i makroekonomiczne;
o wybory w warunkach gospodarki rynkowej.
4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele:
o gospodarstwo domowe w systemie gospodarki rynkowej;
o przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej;
o rola rządu w gospodarce rynkowej;
o skutki interwencji rządu w działalność podmiotów gospodarczych.
5. Równowaga rynkowa:
o podstawowy elementy teorii równowagi rynkowej (popyt, podaż, cena);
o popyt i czynniki go kształtujące (cena i pozacenowe determinanty);
o podaż i czynniki ją kształtujące (cena i pozacenowe determinanty);
o ogólny model równowagi rynkowej;
o analiza poszczególnych przypadków równowagi rynkowej;
o szczególne przypadki równowagi rynku.
6. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii:
o cenowa elastyczność popytu;
o cenowa elastyczność łukowa i punktowa;
o elastyczność mieszana popytu;
o elastyczność dochodowa popytu, prawo Engla;
o elastyczność łukowa i punktowa popytu;
o cenowa elastyczność podaży;
o elastyczność łukowa i punktowa podaży;
o wykorzystanie współczynników elastyczności do podjęcia decyzji gospodarczych.
7. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta:
o teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena;
o ograniczenia wyboru;
o krańcowa stopa substytucji;
o optimum konsumenta.
8. Teoria produkcji, podstawy zachowania producenta w gospodarce rynkowej:
o pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw;
o cele działalności przedsiębiorstw;
o pojęcie i modelowanie funkcji produkcji;
o analiza funkcji produkcji w krótkim okresie;
o analiza funkcji produkcji w długim okresie;
o izokwanty produkcji;
o izokoszty produkcji;
o optimum producenta.
9. Koszty produkcji i ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw:
o klasyfikacja kosztów produkcji;
o analiza kosztów w krótkim okresie;
o analiza kosztów w długim okresie;
o graficzna interpretacja progów rentowności.
10. Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału:
o ruch okrężny dochodów i wydatków;
o klasyczne i współczesne teorie podziału;
o popyt na czynniki produkcji na rynkach konkurencyjnych;
o popyt na czynniki produkcji w warunkach niedoskonałej konkurencji;
o podaż i popyt w stosunku do czynnika „praca”;
o podaż zasobów kapitałowych i naturalnych.
11. Podstawowe problemy makroekonomii:
o cele i narzędzia polityki makroekonomicznej;
o charakterystyka podstawowych kierunków współczesnej ekonomii;
o zagregowana podaż i popyt;
o równowaga makroekonomiczna – granica możliwości produkcyjnych.
12. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar:
o mierniki dochodu narodowego, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe;
o produkt krajowy brutto (PKB);
o produkt narodowy brutto (PNB);
o dochód narodowy i jego pomiar;
o konsumpcja i inwestycje i ich pomiar;
o PKB per capita (na jednego mieszkańca);
o teorie dobrobytu narodowego.
13. Pojecie państwa i jego rola w gospodarce:
o argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa;
o ekonomiczne funkcje państwa (alokacyjna, stabilizacyjna, redystrybucyjna);
o teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce.
14. Budżet państwa:
o pojęcie i funkcje budżetu państwa;
o dochody budżetu państwa;
o rodzaje podatków;
o wydatki budżetu państwa;
o aktywna i pasywna polityka fiskalna;
o deficyt budżetowy i dług publiczny.
15. Wzrost gospodarczy:
o czynniki wzrostu gospodarczego;
o makroekonomiczna funkcja produkcji;
o teorie wzrostu i polityka pobudzania wzrostu.
16. Koniunktura gospodarcza:
o równowaga ekonomiczna i społeczna;
o wahania gospodarcze;
o teoria cyklu gospodarczego;
o interwencjonizm i jego formy.
17. System bankowy i system pieniężny:
o pojęcie pieniądza i polityki monetarnej;
o klasyczne funkcje i współczesna rola pieniądza;
o bank centralny i jego funkcje w gospodarce krajowej;
o ewolucja kształtowania się systemów bankowych;
o bankowość komercyjna;
o kreowanie pieniądza w systemie bankowym;
o charakterystyka dwuszczeblowego systemu polskiej bankowości.
18. Bezrobocie:
o definicje i skutki bezrobocia;
o stopa bezrobocia;
o rodzaje i przyczyny bezrobocia;
o sposoby zwalczania bezrobocia.
19. Inflacja i deflacja:
o pojęcie i sposoby pomiaru;
o społeczno-ekonomiczne skutki inflacji;
o główne teorie inflacji;
o inflacja a bezrobocie (koncepcja krzywej Philipsa);
o sposoby zwalczania inflacji.
20. Handel międzynarodowy:
o międzynarodowy podział pracy;
o obroty i struktura handlu międzynarodowego;
o koszty komparatywne;
o równowaga wewnętrzna a równowaga zewnętrzna;
o elementy i narzędzia polityki handlowej.
21. Finanse międzynarodowe:
o kurs walutowy;
o systemy kursu walutowego;
o bilans płatniczy;
o międzynarodowe przepływy kapitału;
o papiery wartościowe i ich rola w rozwoju gospodarczym;
o giełdy o zasięgu międzynarodowym i światowym;
o międzynarodowe instytucje finansowe.
22. Gospodarka światowa:
o podmioty gospodarki światowej;
o główne problemy globalne;
o strategie rozwoju poszczególnych krajów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 155 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 60 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na postawie ocen z kolokwiów i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Ekonomia: mikroekonomia / D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. – W.: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2007
2. Mikro- i makroekonomia: podstawowe problemy / Pod red. nauk. S. Marciniaka. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2005
3. Podstawy ekonomii / Red. nauk. R. Milewski. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2002
4. Mikroekonomia – wybrane problemy / Pod red. S. Linka. – Wrocław: Wydaw. WZS. 2005
5. Mikroekonomia: kurs podstawowy / H. Bednarska. – W.: Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2006
6. Mikroekonomia: kurs średni, ujęcie nowoczesne / H. R. Varian. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2005
7. Mikroekonomia / A. Oleksiuk, J. Białek. – W.: „Key Text”. 2008
8. Mikroekonomia / B. Klimczak. – Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. 2006
9. Mikroekonomia / M. Rekowski. – Poznań. 2008
10. Podstawy ekonomii: mikro- i makroekonomia / P. Urbaniak. – Poznań: „eMPi2”. 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None