Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thesis Defence & Final Exam
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-305-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przygotowanie studenta do: zarządzania realizacją projektu, kierowania podległymi sobie pracownikami, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin z uwzględnieniem uwarunkowań merytorycznych i prawno-ekonomicznych oraz z zachowaniem norm etycznych GF2A_K01, GF2A_K02, GF2A_K03, GF2A_K06, GF2A_W12, GF2A_K08 Examination
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej badań geofizycznych GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U07, GF2A_U05, GF2A_U13, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_U04, GF2A_U09 Examination
M_U002 Nabycie umiejętności przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego. GF2A_U03, GF2A_U17, GF2A_U12, GF2A_U18 Examination
Knowledge
M_W001 Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej niezbędnej do rozwiązania zaawansowanych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych. GF2A_W06, GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W09, GF2A_W04, GF2A_W07, GF2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przygotowanie studenta do: zarządzania realizacją projektu, kierowania podległymi sobie pracownikami, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin z uwzględnieniem uwarunkowań merytorycznych i prawno-ekonomicznych oraz z zachowaniem norm etycznych - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej badań geofizycznych - - - - - - - - - + -
M_U002 Nabycie umiejętności przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej niezbędnej do rozwiązania zaawansowanych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Diploma thesis is an unique written elaboration on specific topic. References and data should be collected during diploma training.
Diploma thesis is supervised by academic teacher (tutor) during III semester.
Problem, which is discussed in the thesis, should prove abilities and skills gathered by the graduates during MSc study at Geophysics.

Final exam includes:
a) presentation of diploma thesis;
b) discussion;
c) checking knowledge level from Geophysics.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 555 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 425 h
Contact hours 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2)

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Dobór literatury uzgadniany jest z promotorem pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None