Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interpretation of Geoelectrical Data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-103-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej GF2A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi analizować dane pomiarowe. Potrafi zastosować podstawowe techniki i metody interpretacyjne. GF2A_U08, GF2A_U01 Activity during classes,
Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne dotyczące pól elektromagnetycznych GF2A_W02, GF2A_W01 Activity during classes
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z zakresu metod geoelektrycznych, rozumie powiązanie nabytej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geoelektrycznych i przeprowadzać geologiczną analizę uzyskanych wyników GF2A_W05, GF2A_W08, GF2A_W06 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi analizować dane pomiarowe. Potrafi zastosować podstawowe techniki i metody interpretacyjne. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne dotyczące pól elektromagnetycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z zakresu metod geoelektrycznych, rozumie powiązanie nabytej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geoelektrycznych i przeprowadzać geologiczną analizę uzyskanych wyników + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Interpretacja danych geoelektrycznych

Tomografia elektrooporowa (ERT). Podstawy teoretyczne modelowania 2D/3D. Techniki/metody inwersji danych tomografii elektrooporowej. Niejednoznaczność inwersji. Interpretacja geologiczna.Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP), metoda magnetotelluryczna z kontrolowanym źródłem (CSAMT) i metoda procesów przejściowych (TDEM) – dla każdej z metod technika i specyfika interpretacji danych polowych wraz z analizą geologiczną.

Laboratory classes:
Interpretacja danych geoelektrycznych

Modelowanie w zakresie tomografii elektrooporowej(program RES2DMOD i RES3DMod).
Inwersja danych ERT (program RES2DINV) i VES. Interpretacja rzeczywistych danych pomiarowych wraz z analizą geologiczną. Inwersja sondowań CSAMT i TDEM. Analiza i interpretacja danych w odniesieniu do geologii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia, na którą składają się: ocena projektów, ocena aktywności na zajęciach, ocena z kolokwium. Warunek: wszystkie oceny cząstkowe powinny być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z metod elektrycznych i elektromagnetycznych opanowana po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest nieobecność na trzech zajęciach pod warunkiem dostarczenia usprawiedliwienia (w ciągu tygodnia).

Recommended literature and teaching resources:

1. Loke, M.H. and Dahlin, T., 2002. A comparison of Gauss-Newton and quasi-Newton methods in resistivity imaging inversion. Journal of Applied Geophysics, 49, 149-162.
2. Loke, M.H., Acworth, I. and Dahlin, T., 2003. A comparison of smooth and blocky inversion methods in 2D electrical imaging surveys. Exploration Geophysics, 34, 182-187.
3. White, R.M.S., Collins, S. and Loke, M.H., 2003. Resistivity and IP arrays, optimised for data collection and inversion. Exploration Geophysics, 34, 229-232.
4. Loke, M.H. and Lane, J.W., 2004. Inversion of data from electrical resistivity imaging surveys in water-covered areas. Exploration Geophysics, 35, 266-271.
5. Loke, M.H., Chambers, J.E. and Ogilvy, R. D., 2006. Inversion of 2-D spectral induced polarization imaging data. Geophysical Prospecting, 54, 287-301.
6. Reynolds J.M., 2010, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 2nd Edition, Wiley – Blackwell
7. Loke H.M. Lecture notes on 2D & 3D electrical imaging surveys. (www.geoelectrical.com)

Artykuły naukowe w Geophysics, Geophysical Prospecting i innych czasopismach specjalistycznych.
Aktualizowana lista będzie podawana podczas zajęć

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None