Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelling in Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-105-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada wiedzę nt. wykorzystania wyników syntetycznych dla zwiększenia możliwości interpretacji danych pomiarowych. GF2A_U11, GF2A_W10, GF2A_K07 Test
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić transformację ciągłego modelu geologicznego na dyskretny model numeryczny; posiada wiedzę nt. doboru odpowiednich warunków początkowych i brzegowych dla numerycznego rozwiązania wybranych problemów z zakresu nauk o Ziemi. GF2A_U03, GF2A_K04, GF2A_W05, GF2A_W09 Test
M_U002 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe służące do modelowania procesów fizycznych zachodzących w górotworze. GF2A_U03, GF2A_W06 Test
M_U003 Potrafi przeprowadzić modelowanie numeryczne dla rozwiązania wybranych problemów z zakresu określonych zagadnień nauk o Ziemi. GF2A_U04, GF2A_W08 Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę nt. podstaw koncepcyjnych różnych technik modelowania numerycznego stosowanych w geofizyce, geomechanice. GF2A_W02, GF2A_U02, GF2A_K01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada wiedzę nt. wykorzystania wyników syntetycznych dla zwiększenia możliwości interpretacji danych pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić transformację ciągłego modelu geologicznego na dyskretny model numeryczny; posiada wiedzę nt. doboru odpowiednich warunków początkowych i brzegowych dla numerycznego rozwiązania wybranych problemów z zakresu nauk o Ziemi. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe służące do modelowania procesów fizycznych zachodzących w górotworze. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić modelowanie numeryczne dla rozwiązania wybranych problemów z zakresu określonych zagadnień nauk o Ziemi. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę nt. podstaw koncepcyjnych różnych technik modelowania numerycznego stosowanych w geofizyce, geomechanice. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Praktyka

  1. Metodyka konstrukcji modeli numerycznych dla poprawnej transformacji ciągłego modelu geologicznego na model komputerowy.
  2. Techniki doboru i konstrukcji siatek.
  3. Odpowiedni dobór parametrów materiałowych w modelu numerycznym; informacje nt. konstrukcji źródeł w symulacjach komputerowych.
  4. Zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu sejsmicznego
  i elektromagnetycznego pola falowego, pola elektrycznego, a także stanów naprężeniowo-deformacyjnych w ośrodku geologicznym.
  5. Modelowanie numeryczne przepływu płynu przez ośrodek porowaty.
  6. Podejście modelowe w petrofizyce i geofizyce otworowej.
  7. Wizualizacja i interpretacja wyników modelowania.
  8. Inwersja w polach potencjalnych
  9. Modelowanie efektu magnetycznego ΔT nad namagnesowanymi obiektami.

 2. Teoria

  1. Wprowadzenie do metod numerycznych najczęściej używanych w symulacjach komputerowych, tj. Metoda Różnic Skończonych (MRS), Metoda Elementów Skończonych (MES), Metoda Elementów Brzegowych (MEB), Metoda Objętości Skończonych (MOS), Metoda Lettice-Boltzmann (LBM).
  2. Opis warunków początkowych i brzegowych stosowanych w analizach numerycznych.
  3. Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania wybranych problemów z zakresy geofizyki i geotechniki, tzn. analizy komputerowe: sejsmicznego i elektromagnetycznego pola falowego, pola elektrycznego, przepływu płynu przez ośrodek porowaty oraz analizy stanów naprężeniowo-deformacyjnych w ośrodkach geologicznych.
  4. Zastosowanie podejścia modelowego do rozwiązywania problemów z zakresu petrofizyki i geofizyki otworowej.
  5. Zastosowanie inwersji w grawimetrii i magnetometrii.
  6. Modelowanie efektu magnetycznego ΔT nad namagnesowanymi obiektami (np. struktura o przekroju dowolnym, powierzchnia rozdziału, uskok, płyta, warstwa miąższa, walec poziomy).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=średnia arytmetyczna z trzech kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

Odpowiednia wiedza z zakresu: fizyki, matematyki, metod numerycznych, geofizyki, geologii, geomechaniki, komputerowych aplikacji obliczeniowych, teorii pól geofizycznych

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None