Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Processing of Seismic Data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-106-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe umiejętności i wiedza z zakresu przetwarzania danych sejsmicznych, zwłaszcza w firmach geofizycznych Activity during classes,
Oral answer,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Examination
Skills
M_U001 Sprawnie posługuje się nowoczesnymi programami do przetwarzania danych sejsmicznych Execution of a project
M_U002 Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać podstawową sekwencję przetwarzania danych sejsmicznych Activity during classes,
Report,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym Activity during classes,
Oral answer,
Execution of a project,
Examination
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomierzonych w terenie z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych Activity during classes,
Oral answer,
Execution of a project,
Report,
Examination
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Activity during classes,
Oral answer,
Execution of a project,
Report,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe umiejętności i wiedza z zakresu przetwarzania danych sejsmicznych, zwłaszcza w firmach geofizycznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Sprawnie posługuje się nowoczesnymi programami do przetwarzania danych sejsmicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać podstawową sekwencję przetwarzania danych sejsmicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomierzonych w terenie z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych - - + - - - - - - - -
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
  1. Przetwarzanie danych sejsmicznych

    Założenie projektu i bazy danych w specjalistycznym programie. Zasady systemowego przetwarzania danych sejsmicznych (konstrukcja sekwencji przetwarzania, dobór parametrów poszczególnych procedur). Procedury skalowania danych i ich prezentacji w różnych domenach. Interaktywna edycja tras sejsmicznych. Interaktywna analiza widmowa. Punktowanie pierwszych wstąpień z zastosowaniem funkcji kroskorelacji lub sieci neuronowych. Statyka polowa i resztkowa. Interaktywna analiza prędkości, edycja i wygładzanie pól prędkości. Składanie poziome (sekcja sejsmiczna). Metody tłumienia zakłóceń (np. fal powierzchniowych, wielokrotnych, zakłóceń przypadkowych). Defazowanie sekcji sejsmicznej. Migracja przed lub po składaniu. Konwersja czas-głębokość.

  2. Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachowaniem rzeczywistych relacji amplitud (tzw. RAP)

    Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachowaniem rzeczywistych relacji amplitud – zasady doboru parametrów procedur.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 56 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 15 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia oceny z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny z egzaminu. Aktywność na zajęciach i udział w dyskusjach wpływają na podniesienie oceny końcowej.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs z Metod Sejsmicznych II.

Recommended literature and teaching resources:

1. Castagna, J. and Backus, M.M. – Offset-dependent reflectivity: Theory and practice of AVO analysis. Society of Exploration Geophysics, Tulsa.
2. Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
3. Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
4. Kasina Z., 2005 – Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX. Wydawnictwa AGH, Kraków.
5. Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH, Kraków.
6. Raś G., 2013 – Sejsmika morska. Akizycja i nawigacja sejsmiczna. Wydawnictwo LIBRON, Kraków
7. Yilmaz O., 1987 – Seismic Data Processing. Society of Exploration Geophysics, Tulsa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None