Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-202-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę. GF2A_K05, GF2A_K01, GF2A_K07 Test
Skills
M_U001 Zaprojektuje i wykona badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Potrafi zaplanować i wykonać geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni. GF2A_W11, GF2A_W08, GF2A_W06, GF2A_U07, GF2A_K07, GF2A_K06, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_U04 Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_W06, GF2A_U02, GF2A_W05, GF2A_K01, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_K02, GF2A_W07 Test
M_W002 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców GF2A_U06, GF2A_K05, GF2A_W08, GF2A_W06, GF2A_K04, GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Zaprojektuje i wykona badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Potrafi zaplanować i wykonać geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

I. Przegląd metod geofizycznych stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym w aspekcie zadań geofizyki górniczej- rozpoznanie różnych form zaburzenia struktury pokładów węgla , prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń naturalnych w postaci wstrząsów, tąpań, zawałów i wyrzutów gazu oraz ocena skuteczności prowadzonej profilaktyki .

Mikrograwimetria górnicza – badanie mikrotektoniki złoża w trakcie jego eksploatacji, wykrywanie starych pustek poeksploatacyjnych i filarów ochronnych, lokalizacja w górotworze form erozyjnych i krasowych, prognozowanie możliwości wystąpienia nagłych zjawisk dynamicznych. Pojęcie anomalii: siły ciężkości i pionowego gradientu. Aparatura pomiarowa, metodyka pomiarów i interpretacji.

Metody elektryczne – lokalizacja pustek i zaburzeń tektonicznych w podłożu na obszarach górniczych, badanie zmian oporności pozornej przed linią frontu ściany w celu wydzielenia stref: spękań, maksymalnych naprężeń, odkształceń sprężystych, ocena profilaktyki odprężeniowej, wyznaczanie stref zagrożenia wodnego, badania penetracyjne, próby wykorzystania zmian oporności pod wpływem naprężeń do prognozy wstrząsów górniczych. Zasady prowadzenia badań geoelektrycznych w wyrobiskach górniczych oraz wpływ czynników zakłócających podziemne pomiary geoelektryczne.
Układy pomiarowe i metodyka pomiarów. Opór pozorny i przekrój geoelektryczny. Wieloznaczność interpretacji.

Metody sejsmiczne – zastosowanie metody wysokoczęstotliwościowej sejsmiki powierzchniowej do badania niejednorodności górotworu; rodzaje badań sejsmicznych wykonywanych w wyrobiskach górniczych i metodyka pomiarów – podłużne profilowania sejsmiczne, profilowanie sejsmiczne w otworach wiertniczych, sejsmiczne prześwietlanie górotworu; możliwość wykorzystania tomografii sejsmicznej w problematyce górniczej.

Sejsmologia górnicza – próba poznania wzajemnych związków pomiędzy aktywnością sejsmiczną, polem naprężeń, odkształceniami górotworu i warunkami górniczo-geologicznymi a stanem zagrożenia wystąpieniem wstrząsów górniczych, aparatura sejsmologiczna, metody lokalizacji ognisk wstrząsów, sposoby obliczania energii wstrząsu górniczego, sejsmologiczne kryteria zagrożenia wstrząsami różnych typów wyrobisk górniczych, tomografia pasywna.

Sejsmoakustyka – zjawisko emisji akustycznej (AE) w skałach; parametry opisujące AE i możliwość wykorzystania zmian ich rozkładów czasowych a także spektrów sygnałów AE jako prekursorów nagłego zjawiska dynamicznego (tąpania, wyrzuty gazów i skał, załamania stropu); podstawowe elementy toru pomiarowego i aparatura sejsmoakustyczna. Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel – gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji dwutlenku węgla w nie eksploatowanych pokładach węgla oraz pozyskiwania metanu z pokładów węgla jako alternatywnego źródła energii.


II. Elementy mechaniki górotworu: podstawowe pojęcia wytrzymałości skał; analiza stanu naprężenia i odkształcenia, płaski stan naprężenia; naprężenia w notacji tensorowej; naprężenia główne; równanie charakterystyczne stanu naprężeń; odwzorowanie stanu naprężeń kołami Mohra; rozkład naprężeń radialnych, obwodowych i stycznych wokół wyrobiska o przekroju kołowym (bez strefy spękań i z uwzględnieniem strefy spękań).


III. Omówienie zjawisk tąpań i nagłych wyrzutów gazu i skał .
IV. Geofizyczne modele niszczenia skał

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Gałczyński Stefan, GEOTECHNIKA GÓRNICZA, Ćwiczenia projektowe z mechaniki górotworu,Wrocław 1970
Marcak H., Zuberek W.,GEOFIZYKA GÓRNICZA, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994
Kłeczek Zdzisław, Geomechanika Górnicza, Śląskie Wydawnictwo Techniczne 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None