Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-204-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
mgr inż. Ćwiklik Michał (cwiklik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej GF2A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki inżynierskiej GF2A_U08, GF2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w geofizyce inżynierskiej GF2A_W01 Scientific paper
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki inżynierskiej, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi analizować wyniki badań geofizyczno-inżynierskich GF2A_W05, GF2A_W08, GF2A_W06 Project,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - + + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - + + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w geofizyce inżynierskiej + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki inżynierskiej, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi analizować wyniki badań geofizyczno-inżynierskich + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Zagadnienia inżynierskie, a stosowalność metod geofizycznych. Specyfika warunków pomiarowych w problematyce badań inżynierskich. Skala i dokładność pomiarów. Technika pomiarowa i aparatura w metodach tomografii elektrooporowej, sondowaniach azymutalnych i geoelektrycznych badaniach penetracyjnych. Zagadnienia modelowania i inwersji w geoelektryce inżynierskiej. Płytkie badania geotermiczne dla potrzeb geoinżynierskich. Przykłady zastosowania metod geoelektrycznych w problematyce geoeinżynierskiej. Interpretacja danych w sejsmice refrakcyjnej, Podstawy metody MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves): akwizycja danych, zjawisko dyspersji, inwersja, zastosowania.

Seminar classes:

Błędy pomiarowe w badaniach elektrooporowych, Zagadnienie poszukiwania podziemnych obiektów inżynierskich 2D/3D – kompleksowe badania metodami ERT, grawimetrią i magnetometrią, Rozpoznawanie płytkiej budowy geologicznej z wykorzystaniem metod geoelektrycznych, Modelowanie pola temperatur w warstwach przypowierzchniowych, Przetwarzanie danych sejsmiki inżynierskiej w systemie VISTA i w programie REFLEX, Metoda FWD (Falling Weight Deflectometer), Zastosowanie metody georadarowej (lokalizacja rur, kabli, obiektów podpowierzchniowych, badanie dróg, pasów startowych lotnisk, lokalizacja pustek, badanie struktury betonu, lokalizacja zbrojenia, itd.), Lokalizacja min i niewybuchów, Badanie dróg metodami geofizyki inżynierskiej, Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi geodezyjnych w geofizyce inżynierskiej.

Practical classes:

Modelowanie fizyczne/terenowe wybranych zagadnień w zakresie metody ERT, Pomiary metodą sondowań azymutalnych, Pomiary polowe metodą penetracyjnego profilowania oporności, Polowe pomiary konduktometryczne w celu lokalizacji struktur dobrze przewodzących.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation for classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, referatu, projektów i z aktywności na zajęciach, pod warunkiem uzyskania wszystkich pozytywnych ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z geofizyki opanowana po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

1. Ward S.H. (ed) 1990, Geotechnical and Environmental Geophysics ., Tulsa, OK. SEG2.
2. Vogelsang Dieter 1995, Environmental Geophysics. A Practical Guide , Springer – Verlag3.
3. Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P. , Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, 1999, EDITIONS TECHNIP, Paris, France

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None