Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interpretation of Seismic Data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-206-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do interpretacji danych geofizycznych. Potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_U14 Examination,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o współczesnych technikach interpretacyjnych. zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. GF2A_W06 Examination,
Execution of a project
M_W002 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. GF2A_W06, GF2A_W10 Examination,
Execution of a project
M_W003 Student wie do czego służą wybrane zaawansowane procedury interpretacji danych sejsmicznych GF2A_W05, GF2A_W06, GF2A_W10, GF2A_W04 Examination,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do interpretacji danych geofizycznych. Potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o współczesnych technikach interpretacyjnych. zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie do czego służą wybrane zaawansowane procedury interpretacji danych sejsmicznych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Interpretacja danych sejsmicznych – specyfika połączenia danych powierzchniowych o ograniczonej rozdzielczości pionowej i poziomej (sejsmika) z informacją punktową charakteryzującą się wysoką rozdzielczością pionową (dane geofizyki wiertniczej)
2. Prezentacja wybranego systemu służącego do interpretacji danych sejsmicznych (np.:, Hampson-Russell, OpendTect, Petrel, ), jego budowa i schemat działania, wymagane dane wejściowe, przeznaczenie i przykładowe wyniki.
3. Formaty danych sejsmicznych i otworowych oraz geodezyjne układy odniesienia. Zakładanie projektu, wprowadzanie danych, budowa i uzupełnianie bazy danych.
4. Edycja i interpretacja danych otworowych: edycja krzywych, wprowadzanie markerów korelacyjnych.
5. Dowiązanie danych otworowych do danych sejsmicznych: kalibracja krzywych profilowania akustycznego prędkościami średnimi, ekstrakcja waveletu, obliczenie sejsmogramów syntetetycznych,
6. Wprowadzanie danych otworowych na przekroje sejsmiczne, budowa przekrojów korelacyjnych.
7. Geologiczna interpretacjia danych sejsmicznych: korelacja fazowa zidentyfikowanych granic sejsmicznych, autopikery, interpretacja uskoków, atrybuty i przetworzenia pola falowego pomocne przy interpretacji strukturalnej, stratygraficznej i złożowej danych sejsmicznych
8. Wizualizacja przestrzenna 3D danych i wyników interpretacji,
9. Konstrukcja map strukturalnych: gridowanie map czasowych, konstrukcja modeli pola prędkości do konwersji czasowo-głębokościowej, przeliczanie map czasowych do domeny głębokości, konturowanie i wykańczanie map strukturalnych.
10. Zaawansowane procedury interpretacyjne np.: Inwersja sejsmiczna, spektralna dekompozycja
11. Konsultacje i finalizacja projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in laboratory classes 56 h
Examination or Final test 15 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z egzaminu i zaliczenia projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Sheriff R.E. and Geldart L.P., 1995, Exploration Seismology, Cambrige University Press.
2. Hardage B.E., 1987, Seismic Stratigraphy, Elsevier, Amsterdam.
4. Waters K. H., 1987 – Reflection seismology. New York, Wiley – Interscience.
5. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
6. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None