Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of intellectual property
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-208-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi napisać podstawowe umowy z zakresu zarządzania własnością intelektualną Execution of a project
Skills
M_U001 Umie korzystać z chronionych dóbr intelektualnych w sposób nienaruszający praw ochronnych. Wie, jakie są konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw autorskich i praw pochodnych /patentowych/wzoru użytkowego, przemysłowego/oznaczeń/know how. Test results
Knowledge
M_W001 Wie, jakie dobra intelektualne należą do domeny publicznej, są więc ogólnodostępne, jakie zaś należą do domeny prywatnej i sa chronione przez prawo autorskie/ prawo własności przemysłowej/know how. Zna podstawowe formy i zasady ochrony dóbr intelektualnych: utworów, rozwiązań, oznaczeń, know how GF2A_W13 Test results
M_W002 Potrafi skutecznie zabezpieczyć prawnie swoje utwory/rozwiązania/know how. GF2A_W13 Test results
M_W003 Wie, jakie są zasady przechodzenia majątkowych praw autorskich i praw do wynalazków ramach stosunku pracy, zasady nabywania i zbywania dóbr intelektualnych, udzielania i negocjowania licencji Test results
M_W004 Potrafi monitorować zmiany zachodzące w prawie ochrony własności intelektualnej Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi napisać podstawowe umowy z zakresu zarządzania własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie korzystać z chronionych dóbr intelektualnych w sposób nienaruszający praw ochronnych. Wie, jakie są konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw autorskich i praw pochodnych /patentowych/wzoru użytkowego, przemysłowego/oznaczeń/know how. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie, jakie dobra intelektualne należą do domeny publicznej, są więc ogólnodostępne, jakie zaś należą do domeny prywatnej i sa chronione przez prawo autorskie/ prawo własności przemysłowej/know how. Zna podstawowe formy i zasady ochrony dóbr intelektualnych: utworów, rozwiązań, oznaczeń, know how + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi skutecznie zabezpieczyć prawnie swoje utwory/rozwiązania/know how. + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie, jakie są zasady przechodzenia majątkowych praw autorskich i praw do wynalazków ramach stosunku pracy, zasady nabywania i zbywania dóbr intelektualnych, udzielania i negocjowania licencji - - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi monitorować zmiany zachodzące w prawie ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i róznice. Specyfika ochrony know how – 2 h.
2. Utwory: rodzaje, dualistyczny system ochrony. Konsekwencje naruszenia osobistych praw autorskich i autorskich praw majątkowych – ochrona cywilno-prawna (dyrektywa Entforcement i jej implementacja w polskim prawie), ochrona z prawa karnego. Specyfika ochrony programów komputerowych. Dozwolone uzytki: osobisty i publiczny – 6 h
3. Rozwiązania: ochrona patentowa, wzoru uzytkowego, wzoru przemysłowego. Zasady obrotu rozwiązaniami – licencje i ich rodzaje, przenoszenie praw majątkowych – 2 h.
4. Dysponowanie własnością intelektualną: twórczość pracownicza, podstawowe umowy z zakresu własności intelektualnej. Umowa o stworzenie utworu. Umowa o przeniesienie własności utworu. Źródła czerpania informacji o zmianach w ochronie własności intelektualnej – 4 h.
5. Omówienie efektów pracy własnej studentów w ramach zajęć praktycznych. Test końcowy -1

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik testu końcowego z uwzględnieniem oceny wykonania projektu umowy i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
3. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
4. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Literatura uzupełniająca
1. L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005,
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. R. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Warszawa 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None