Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismic Stratigraphy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-301-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04, GF2A_K07 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej GF2A_U04, GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U18 Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera GF2A_U04, GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_U18, GF2A_U12 Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych GF2A_W01, GF2A_W03 Test,
Execution of a project
M_W002 Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych GF2A_W06, GF2A_W04, GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W03 Execution of a project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych

  1. Stratygrafia sekwencji na tle innych systemów klasyfikacji stratygraficznych, zależności pomiędzy głównymi czynnikami kontrolującymi architekturę stratygraficzną.
  2. Podstawowe terminy z zakresu stratygrafii sekwencji: pojemność akomodacyjna, względny poziom morza, diachronizm i typy akrecji osadów.
  3. Prawo Walthera, transgresja, regresja wymuszona i normalna.
  4. Parasekwencja, zestaw parasekwencji, rodzaje kontaktów niezgodnych.
  5. Ciągi systemowe, sekwencja depozycyjna i kluczowe powierzchnie korelacyjne, rodzaje sekwencji.
  6. Cykl zmian względnego poziomu morza, skala czasowa i hierarchia sekwencji.

 2. Analiza facjalna danych sejsmicznych

  1. Facja, litofacja, litosom, środowisko depozycyjne.
  2. Facja sejsmiczna i układy refleksów opisujących facje sejsmiczne, refleksy izochroniczne i diachroniczne.
  3. Odwzorowanie różnych facji i środowisk depozycyjnych w zapisie sejsmicznym.
  4. Atrybyty sejsmiczne pomocne przy wydzielaniu facji sejsmicznych.

 3. Wydzielanie sekwencji depozycyjnych na danych sejsmicznych

  1. Wykorzystanie danych geofizyki otworowej do interpretacji sejsmostratygraficznej. Ciągi systemowe – kryteria diagnostyczne w zapisie karotażowym i korelacja chronostratygraficzna.
  2. Dowiązanie geologiczne danych otworowych do danych sejsmicznych – rola fazy i kształtu sygnału.
  3. Sygnatury sejsmiczne różnych typów kontaktów niezgodnych, sejsmiczne modelowania stratygraficzne.
  4. Wydzielanie z zapisu sejsmicznego kluczowych powierzchni : granic sekwencji depozycyjnych, powierzchni maksimum transgresji i regresji, granic zestawów parasekwencji.
  5. Konstrukcja przekroju chronostratygraficznego i transformacja danych sejsmicznych do domeny Whelera.
  6. Analiza facjalna danych i odwzorowanie środowisk depozycyjnych domenie Whelera.

Laboratory classes:
Stratygraficzna interpretacja danych sejsmicznych 3D

1. Dowiązanie danych otworowych do danych sejsmicznych
2. Wyznaczanie granic sekwencji i powierzchni maksimum transgresji i regresji na danych sejsmicznych
3. Automatyczna interpretacja chronostratygraficzna horyzontow sejsmicznych w obrębie sekwencji.
4. Korelacja międzyotworowa granic chronostratygraficznych.
5. Transformacja danych sejsmicznych do domeny Whelera i wyznaczanie ciągów systemowych .
6. Analiza facjalna danych, wydzielanie środowisk depozycyjnych, pułapek stratygraficznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z kolokwium i zaliczenia projektu

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone przedmioty “Przetwarzanie sejsmiczne” oraz “Interpretacja danych sejsmicznych”

Recommended literature and teaching resources:

B.A Hardage 1987 Seismic Stratigraphy;
Paul C.H Veeken and Bruno van Moerkerken 2013 Seismic Stratigraphy and Deposional Facies Models;
Szczepan Porębski 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych, Przegląd Geologiczny, vol. 44, nr 10, 995-1006
Piotr Krzywiec 1993 Stratygrafia sekwencyjna,Przegląd Geologiczny, vol. 41, nr 10, 681-687
Piotr Krzywiec 1993 Stratygrafia sekwencyjna, Przegląd Geologiczny, vol. 41, nr 11, 745-751

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None