Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reservoir Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-304-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GF2A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U11, GF2A_U02, GF2A_W10, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_W10, GF2A_W04, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_U02, GF2A_W10, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_U11, GF2A_W10, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż + - - + - - - - - - -
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicja geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych. Różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową. Planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż. Kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody. Zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia. Podstawy petrofizyczne oraz wyniki strukturalnej interpretacji dla modelowania przepływu mediów w ośrodku skalnym, FZI – wskaźnik przepływu, HU – jednostki hydrauliczne o jednakowych zdolnościach przepływu mediów. Geofizyka otworowa w otworach produkcyjnych; aparatura, pomiary, interpretacja wyników. Sejsmika 4D i modelowanie przepływów jako metody kontroli produkcji węglowodorów. Sejsmika pasywna.
Mapy porowatości na wybranym złożu; porównanie wyników uzyskanych na podstawie danych laboratoryjnych (porowatość z porozymetrii oraz z badania z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego, geofizyki otworowej (PA, PGG, PN) oraz inwersji sejsmicznej; porównanie wyników, analiza rozbieżności. Kalibracja prędkości z PA na podstawie profilowania prędkości średnich; analiza wyników PPS w wybranych otworach.

Project classes:

Obliczenie współczynnika dobroci Q w celu określenia tłumienia fal sprężystych P i S na podstawie akustycznych obrazów falowych. Przygotowanie danych z geofizyki otworowej do modelowania przepływu mediów w złożu. Analiza wyników pomiarów próbnikami złożowymi. Posumowanie wykonanych ćwiczeń

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie ćwiczeń, ocena końcowa jest średnią z oceny z ćwiczeń oraz oceny wynikającej z obecności na wykładach oraz ocen przygotowanych i wygłoszonych referatów tematycznych w razie nieobecności na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

zaliczenie modułów sejsmicznych i geofizyki otworowej oraz petrofizyki

Recommended literature and teaching resources:

Sheriff R.E., 1992, Reservoir Geophysics, in Investigations in Geophysics, v. 7, SEG
Cooper R., Uden R., 2005, Reservoir Geophysics: what went wrong?, First Break, v. 23, June, 1005 – 1008
Bieżące artykuły pojawiające się w czasopismach specjalistycznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None