Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismology and Seismometry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-305-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kwietniak Anna (akwt@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GF2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych. GF2A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych z zakresu sejsmologii inżynierskiej. GF2A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych w dziedzinie sejsmologii GF2A_W01 Test
M_W002 Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych sejsmologicznych GF2A_W09, GF2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych z zakresu sejsmologii inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych w dziedzinie sejsmologii + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych sejsmologicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarys historyczny badań sejsmologicznych

Fale sejsmiczne wgłębne i powierzchniowe, podejście promieniowe w sejsmologii.
Modele Ziemi, nomenklatura fal

Energia fal sejsmicznych, Fale sejsmiczne i czasy ich przyjścia,
Tłumienie fal

Parametry źródła sejsmicznego i określanie mechanizmu źródła.
Rozwiązania dla płaszczyzny uskokowej

Lokalizacja trzęsień ziemi, inwersja czasów przyjścia fali

Magnituda trzęsień ziemi, skale intensywności wstrząsów

Sejsmologia wulkanów, przewidywanie wystąpienia trzęsień ziemi, sejsmiczność naturalna i wzbudzona

Katalogi wstrząsów, przegląd dostępnych baz danych, systemy ostrzegania przed trzęsieniami i tsunami

Sejsmometry, szum sejsmiczny i anizotropia

Monitoring sejsmiczny, przykłady zastosowań

Przegląd informacji na temat historycznych trzęsieniach ziemi o dużych magnitudach

Laboratory classes:

Identyfikacja fal sejsmicznych i ich pikowanie na sejsmogramie. Symulator sejsmometru
Lokalizacja trzęsień ziemi
Rozwiązania dla płaszczyzny uskokowej – konstrukcja diagramu typu beach ball
Określanie parametrów źródła
Oszacowanie magnitudy trzęsienia ziemi
Wyznaczenie parametru b

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 28 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wartość średnia oceny z kolokwium i oceny z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bozorgnia Y., Earthquake engineering : from engineering seismology to performance-based engineering, 2004, Boca Raton
Gibowicz S., A. Kijko, An introduction to mining seismology, 1994, San Diego
Shearer P., Introduction to seismology, 1999, Cambridge

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None