Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thesis Defence & Final Exam
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-307-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przygotowanie studenta do: zarządzania realizacją projektu, kierowania podległymi sobie pracownikami, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin z uwzględnieniem uwarunkowań merytorycznych i prawno-ekonomicznych oraz z zachowaniem norm etycznych GF2A_K01, GF2A_K02, GF2A_K03, GF2A_K06, GF2A_W12, GF2A_K08 Examination
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej badań geofizycznych GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U07, GF2A_U05, GF2A_U13, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_U04, GF2A_U09 Examination
M_U002 Nabycie umiejętności przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego. GF2A_U03, GF2A_U17, GF2A_U12, GF2A_U18 Examination
Knowledge
M_W001 Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej niezbędnej do rozwiązania zaawansowanych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych. GF2A_W06, GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W09, GF2A_W04, GF2A_W07, GF2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przygotowanie studenta do: zarządzania realizacją projektu, kierowania podległymi sobie pracownikami, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin z uwzględnieniem uwarunkowań merytorycznych i prawno-ekonomicznych oraz z zachowaniem norm etycznych - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej badań geofizycznych - - - - - - - - - + -
M_U002 Nabycie umiejętności przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej niezbędnej do rozwiązania zaawansowanych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem w formie pisemnej określonego tematu, do realizacji którego niezbędne dane literaturowe I/lub material analityczny student zebral podczas praktyki dyplomowej.
Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (promotora pracy) w trybie systematycznych prac literaturowych I/lub analitycznych oraz konsultacji w trakcie trwania III semestru studiów. Tematem pracy dyplomowej jest zagadnienie, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku geofizyka
Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) prezentację pracy dyplomowej,
b) dyskusję nad pracą,
c) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 555 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 425 h
Contact hours 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Dobór literatury uzgadniany jest z promotorem pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None