Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
General Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-105-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K05, GF1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. GF1A_U24, GF1A_U01, GF1A_U05 Test
M_U003 Potrafi wyjaśnić budowę Ziemi i wszechświata, teorie i etapy powstania Ziemi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U004 Potrafi wyjaśnić teorię płyt litosfery, potrafi scharakteryzować poszczególne strefy płyt litosferycznych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U005 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał magmowych oraz powiązać je z procesami magmatycznymi lub wulkanicznymi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U006 Potrafi wyjaśnić mechanizmy trzęsień ziemi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U007 Potrafi wyjaśnić mechanizmy orogenez, potrafi rozpoznać rodzaje deformacji tektonicznych oraz powiązać je z procesami mechanicznymi w górotworze. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U008 Potrafi scharakteryzować poszczególne typy skał metamorficznych oraz powiązać je z poszczególnymi procesami metamorficznymi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
M_U009 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać polodowcowe formy geomorfologiczne oraz podstawowe typy utworów polodowcowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia geologiczne. GF1A_U09, GF1A_W02, GF1A_W17 Test
M_W002 Zna budowę i podstawowe teorie powstania wszechświata, Ziemi. GF1A_W02, GF1A_W17 Test
M_W003 Zna i rozumie teorię tektoniki płyt litosferycznych. GF1A_W02, GF1A_W17 Test
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy plutonizmu i wulkanizmu oraz zna typy skał magmowych i piroklastycznych. GF1A_W02, GF1A_W17 Test
M_W005 Zna rodzaje metamorfizmu, rozumie mechanizmy metamorfizmu oraz zna typy skał metamorficznych. GF1A_U12, GF1A_U09, GF1A_U03 Test
M_W006 Zna i rozumie działalność geologiczną lodowców. GF1A_U12, GF1A_U09, GF1A_U03 Test
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy, przyczyny i skutki trzęsień Ziemi. GF1A_U17, GF1A_U09, GF1A_U03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyjaśnić budowę Ziemi i wszechświata, teorie i etapy powstania Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wyjaśnić teorię płyt litosfery, potrafi scharakteryzować poszczególne strefy płyt litosferycznych. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał magmowych oraz powiązać je z procesami magmatycznymi lub wulkanicznymi. + - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi wyjaśnić mechanizmy trzęsień ziemi. + - - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi wyjaśnić mechanizmy orogenez, potrafi rozpoznać rodzaje deformacji tektonicznych oraz powiązać je z procesami mechanicznymi w górotworze. + - - - - - - - - - -
M_U008 Potrafi scharakteryzować poszczególne typy skał metamorficznych oraz powiązać je z poszczególnymi procesami metamorficznymi. + - - - - - - - - - -
M_U009 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać polodowcowe formy geomorfologiczne oraz podstawowe typy utworów polodowcowych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia geologiczne. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna budowę i podstawowe teorie powstania wszechświata, Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie teorię tektoniki płyt litosferycznych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy plutonizmu i wulkanizmu oraz zna typy skał magmowych i piroklastycznych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna rodzaje metamorfizmu, rozumie mechanizmy metamorfizmu oraz zna typy skał metamorficznych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna i rozumie działalność geologiczną lodowców. + - + - - - - - - - -
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy, przyczyny i skutki trzęsień Ziemi. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie, definicja geologii ogólnej, dziedziny geologiczne i obszar ich zainteresowań, omówienie programu, literatura zalecana (1h)
Wszechświat, galaktyka, układ planetarny, planeta – parametry, definicje podstawowe. Powstanie Wszechświata, Drogi Mlecznej, Układu Słonecznego i Ziemi – teorie. Pozycja Ziemi w układzie słonecznym (2h).
Budowa Ziemi. Struktura skorupy ziemskiej. Grawitacja. Stan termiczny i magnetyzm Ziemi. Procesy egzo- i endogeniczne kształtujące Ziemię (2h).
Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych charakterystyka granic konwergentnych, dywergentnych oraz transformacyjnych. Wczesne przesłanki dryftu kontynentów, hipoteza Wegenerao. Spreading dna oceanicznego. Charakterystyka stref: akrecji, subdukcji i uskoków transformujących (3h).
Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity (1h).
Plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Typy intruzji. Klasyfikacja skał głębinowych. Złoża surowców mineralnych towarzyszące skałom magmowym (3h).
Wulkanizm – przyczyny, przebieg. Produkty erupcji wulkanicznych. Rozmieszczenie wulkanów, typy wulkanów. Procesy powulkaniczne (2h).
Trzęsienia Ziemi. Przyczyny, rodzaje fal, rozmieszczenie trzęsień Ziemi (2h).
Orogeneza, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi (2h).
Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych (2h).
Metamorfizm – definicja i granice metamorfizmu, czynniki metamorfizmu, przebieg procesów metamorficznych, mechanizmy, facje metamorfizmu. Rodzaje metamorfizmu – klasyfikacje i kryteria, Surowce mineralne (2h).
Działalność geologiczna lodowców: diageneza wody, mechanika ruchu lodowca, czynniki warunkujące rozwój lodowców, osady glacjalne, fluwioglacjalne, limnoglacjalne, poglacjalne formy geomorfologiczne, przyczyny zlodowaceń (2h).

Laboratory classes:

Skały i minerały – definicje podstawowe. Cechy fizyczne minerałów.
Skały magmowe: minerały, struktury i tekstury, klasyfikacje i kryteria podziału skał magmowych, główne typy skał magmowych, identyfikacja makroskopowa.
Skały osadowe: minerały auto- i allogeniczne, struktury sedymentacyjne, tekstury, główne grupy skał osadowych, kryteria podziału skał osadowych. Skały węglanowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 5 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczeń części ćwiczeniowej i wykładowej

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki, chemii, biologii.

Recommended literature and teaching resources:

Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Dopuszczalna jest najwyżej dwukrotna poprawa oceny negatywnej.