Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodesy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-106-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GF1A_K07, GF1A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geofizycznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_U12, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U14 Test,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi wykorzystać i przeanalizować wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych oraz miar z map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji struktury górotworu GF1A_U06, GF1A_U12 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W10, GF1A_U15, GF1A_W11 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geofizycznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać i przeanalizować wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych oraz miar z map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji struktury górotworu + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Wykład 1. Pojęcia wstępne. Zadania i podział geodezji. Powierzchnie odniesienia. Odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych. Plany i mapy.
Wykład 2. Tyczenie prostych i kątów stałych 90o i 180o. Pomiar długości – metody bezpośrednie, optyczne i elektrooptyczne. Metody zdjęcia szczegółów sytuacyjno-wysokościowych.
Wykład 3. Zasada działania i budowy instrumentów kątomierczych (teodolity zwykłe
i elektroniczne). Systemy odczytowe.
Wykład 4. Osnowy geodezyjne ich dokładność, zastosowanie. Poligonizacja techniczna – pomiar i wyrównanie ciągów poligonowych. Metody obliczania i wyznaczania powierzchni.
Wykład 5. Pomiary wysokościowe. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna. Budowa
i działanie niwelatorów zwykłych i elektronicznych. Metody pomiarowe – niwelacja reperów, przekrojów i punktów rozproszonych.
Wykład 6. Zastosowanie technologii GPS do pomiarów geodezyjnych. Podstawy rachunku błędów – wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich, prawo przenoszenia się błędów
Wykład 7. Zasada i przebieg pomiaru tachimetrycznego. Tachimetry elektroniczne (total station). Interpolacja warstwic. Etapy tworzenia mapy.
Wykład 8. Podstawy miernictwa górniczego. Orientacja sytuacyjna i wysokościowa. Osnowy kopalniane. Modelowanie przestrzenne stratygrafii i tektoniki górotworu na podstawie pomiarów geodezyjnych w miernictwie górniczym. Udział pomiarów geodezyjnych w projektowaniu badań geofizycznych.

Practical classes:

Ćw. 1. Jednostki miar w geodezji, sposoby przeliczania.
Ćw. 2. Mapa – czytanie mapy topograficznej, skale i podziałki, znaki umowne, podziałka transwersalna – pomiar elementów liniowych na mapie.
Ćw. 3. Tyczenie linii prostych i pomiar długości – pokaz sprzętu do pomiaru długości.
Ćw.4 i 5. Temat praktyczny (realizowany w zespołach 2 – osobowych): praca z mapą – pojęcie azymutu i jego wyznaczenia na podstawie elementów liniowych (długości) pomierzonych na mapie, współrzędne geodezyjne, profil rzeźby terenu, wnoszenie elementów (punktów) na podstawie znajomości ich współrzędnych. Obliczanie powierzchni metodami analitycznymi i graficznymi. Modelowanie i przedstawiane na mapie przebiegu wychodni warstw geologicznych i uskoków.
Ćw.6 i 7. Pomiar kątów – praktyczne zapoznanie się ze sprzętem pomiarowym, teodolit elektroniczny i zwykły.
Ćw.8. Technologia GPS, sprzęt i pomiar. Sieć ASG-EUPOS
Ćw.9. Analiza dokładności pomiarów geodezyjnych (wyrównanie spostrzeżeń)
Ćw.10. Prawo przenoszenia się błędów w obliczeniach geodezyjnych
Ćw.11. Zakładanie, pomiar i wyrównanie ciągu poligonowego
Ćw.12 i 13. Pomiar szczegółów metodą tachimetryczną.
Ćw 14. Pomiary niwelacyjne – niwelatory zwyczajne samopoziomujące kodowe, pomiar i wyrównanie ciągu niwelacyjnego.
Ćw 15. Zaliczenie przedmiotu, uzupełnienie braków, sprawdziany poprawkowe, kolokwium.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen ze sprawdzianów (kartkówek) pisanych w trakcie ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z zagadnień wykładowych, oddane sprawozdanie z realizacji tematu praktycznego. Wymagane pozytywne zaliczenie każdego sprawdzianu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, statystyki matematycznej, trygonometrii, rachunku różniczkowego i całkowego, geometrii analitycznej, geometrii wykreślnej

Recommended literature and teaching resources:

Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN 1997
Jagielski A.: Geodezja I. GEODPIS. Kraków 2005.
Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Pielok J. i inni. Geodezja górnicza, Wyd.AGH – 2011)
GUGiK Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl, www.pgi.gov.pl, www.asgeupos.pl, www.geoforum.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None